Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Winter Race 2009 za nami Udostpnij
Winter Race `09 od¶lizgany ! Chyba ka¿dy kto by³ wie czemu od¶lizgany i ka¿dy kto zaliczy³ przynajmniej jeden u¶lizg mniej czy wiêcej kontrolowany... na pewno wiêcej by³o niekontrolowanych, zakoñczonych upadkami, na szczê¶cie niegro¼nymi.
Niby odwil¿ 4 stopnie na plusie a co zastali¶my na le¶nych ¶cie¿kach - jedno wielkie lodowisko. Jednak trasa mia³a tylko kilka "odcinków specjalnych" po lodzie i nie ca³a przebiega³a przez las.
Na zawody stawi³o siê 28 odwa¿nych bikerów tym razem zabrak³o w tym gronie kobiet. Zawodnicy ju¿ podczas zapisywania pytali: …a my to naprawdê wystartujemy?… nie jedno przera¿enie w oczach widzia³em. Jednak okaza³o siê ono mylne gdy zobaczy³em ich zadowolenie ju¿ po miniêciu mety, szczê¶liwe, u¶miechniête twarze i¿ uda³o siê dojechaæ w ca³o¶ci i te pasjonuj±ce wymiany zdañ miêdzy zawodnikami: … ale trasa…, ale wy¶cig…a mój pierwszy taki…,rewelacja…,ale ¶lisko…,fajna atmosfera itp.
Na zakoñczenie czeka³y dla zwyciêzców puchary, a dla wszystkich ognisko z kie³baskami.
My¶lê ¿e ka¿dy kto by³ z osób towarzysz±cych i zawodników mo¿e ¶mia³o powiedzieæ ze spêdzi³ niedzielne przedpo³udnie w super atmosferze na fajnym wy¶cigu w niez³ej le¶nej okolicy "Krzy¿ówki" i zapewne bêdzie mi³o wspomina³ Winter Race`09 i chêtnie wróci za rok. Tymczasem najbli¿sza okazja do ¶cigania to 15 marca`09 "Dziki Wy¶cig Górski Powidz". ZAPRASZAMY

autor:Matii
Komentarze
rfggf dnia 25 stycze 2009 21:12:30
http://picasaweb.google.pl/karrlajn89/WinterRace# zdjêcia od nassmiley
cup dnia 28 stycze 2009 20:07:25
A nas widaæ w ca³ej Polscesmiley http://news.bikeworld.pl/rower/artykul/4067/Winter.Race.2009./
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>