Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Dziki Wy¶cig, Czasówka, Maraton... Udostpnij
II Dziki Wy¶cig w Powidzu zakoñczony!

  Dnia 15. Marca 2009 roku na dzikiej pla¿y w Powidzu odby³ siê ju¿ drugi wy¶cig XC. Kolarze mieli za zadanie zmierzyæ siê z krótk± (d³ugo¶ci 1,4 km),lecz wymagaj±c± tras± interwa³ow± wyznaczon± na górce przy pla¿y. Ka¿da z kategorii wiekowych mia³a do pokonania okre¶lon± liczbê okr±¿eñ.
  Kameralna, mi³a atmosfera, mocni zawodnicy to g³ówne cechy cyklu AGpol Gniezno Grand Prix MTB. Mimo niesprzyjaj±cej pogody, na starcie zjawi³o siê 32 kolarzy górskich chêtnych do rywalizacji.
  Najliczniejsz± kategoriê-Elitê,reprezentowali miêdzy innymi: Rados³aw Lonka, Micha³ Putz oraz Grzegorz Tomczak. Mniej liczn±, ale tak¿e ostro rywalizuj±c± miêdzy sob± grup± byli Mastersi. Tutaj prym wiód³ Leszek Dorynek z Konina, tu¿ za nim uplasowa³ siê kolega z dru¿yny Leszek Jopek. Trzecie miejsce zdoby³ Grzegorz Napiera³a.
  Tego dnia Powidz odwiedzili tak¿e m³odsi zawodnicy. Zarówno w kategorii junior (16-18 lat), jak i m³odzik (do 16 lat) wystartowa³o czterech zawodników. Najlepszym Juniorem okaza³ siê Tomasz Wachowiak, wyprzedzaj±c Micha³a Waszaka, Artura Adamczaka i Jana Majchera,a najlepszym M³odzikiem zosta³ Mateusz Lewandowski, który wyprzedzi³ tylko kilkadziesi±t sekund Piotra Tomczaka. Trzecie miejsce zaj±³ najm³odszy z zawodników,11-letni Eryk Lewandowski, a na czwartym miejscu zobaczyli¶my Szymona Bere¼nickiego. W kategorii kobiet jako jedyna wystartowa³a Karolina Gaca.
  W nagrodê zwyciêzcy ka¿dej kategorii otrzymali puchary i dyplomy, natomiast za drugie i trzecie miejsce dyplomy. Po emocjonuj±cych zmaganiach wszyscy uczestnicy i kibice zostali zaproszeni na kie³baski i dekoracjê.

autor: Karrlajn
Komentarze
sebekfireman dnia 16 marzec 2009 22:25:42
A widaæ widaæ ¿e co¶ tam siê dzieje - http://www.informacjelokalne.pl/modules/news/article.php?storyid=3223&location_id=5&topicid=20
LosMisiakos dnia 17 marzec 2009 14:08:07
Jestem ciekawy kto oblicza³ strate czasow± drugiego zawodnika w elicie smiley
Dobrze, ¿e reszta dosta³a duble bo pewnie jeszcze pare b³êdów by by³o smiley
thomson dnia 17 marzec 2009 14:35:44
Zdarza sie jak wszyscy chc± mieæ wyniki "na ju¿". Poprawione.
LosMisiakos dnia 17 marzec 2009 15:18:48
Ja nie z³o¶liwie smiley
Dzienks
rfggf dnia 17 marzec 2009 19:03:13
http://news.bikeworld.pl/rower/artykul/4280/Dziki.Wyscig.Gorski/ tu te¿ o nas pisz±,tylko trochê przesadzili z tym b³otem na trasie. ale fajnie,¿e nas widaæ smileysmileysmiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>