Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
AGpol Team Udostpnij
Wszystko zaczê³o siê kilka lat temu gdy okaza³o siê ¿e rower, na którym je¼dzimy od dziecka, to nie tylko ¶rodek transportu, ale i ¶wietna zabawa a tak¿e mo¿liwo¶æ sprawdzenia siê w rywalizacji z innymi. Ale tak pewnie zaczyna³o wielu z nas kolarzy, tylko ¿e dla naszej ma³ej grupy ta pasja okaza³a siê czym¶ wiêcej i okaza³o siê, ¿e to w³a¶nie rywalizacja przynosi nam najwiêcej rado¶ci i tak zrodzi³y siê w ka¿dym z nas pomys³y udzia³u w jak najwiêkszej liczbie zawodów, ale wi±¿e siê to oczywi¶cie z olbrzymimi kosztami, których sami nie umieli¶my ud¼wign±æ i ograniczali¶my siê tylko do kilku imprez w roku. Ale gdzie¶ w duszy tli³o siê marzenie startu w profesjonalnej grupie wspieranej przez sponsorów...

Nasze próby znalezienia teamu lub sponsora d³ugo okazywa³y siê nieudane, a¿ na pocz±tku wiosny tego roku uda³o siê nam razem z bratem Micha³em przekonaæ w³a¶cicieli firmy AGpol oraz sklep rowerowy Gilicki Bike do wsparcia naszych startów w sezonie 2009 i wraz ze wsparciem UKS Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego powsta³ AGpol Team.

Wiedz±c jakie mamy plany oraz znaj±c kolarzy górskich z okolicy wybrali¶my naszym zdaniem najlepszych z nich, by tworzyli pierwszy sk³ad zespo³u i tak znale¼li siê w nim:

- Micha³ Putz- nasz lider, 10 zawodnik w kategorii M2(elita) klasyfikacji generalnej Mio FujiFilm Bikemaratonu 2008,

- Tomasz Wachowiak- nasz m³odzie¿owy lider, 3 junior w klasyfikacji generalnej Powerade MTB Marathonu 2008,

- Patryk Franc- zwyciêzca Skoda Maraton 2007,

- £ukasz Putz,

- Piotr Putz.

Celem naszym jest start w jak najwiêkszej ilo¶ci imprez w sezonie 2009 i osi±gniêcie w nich jak najlepszych pozycji indywidualnych oraz dru¿ynowych. Jako g³ówny cel postawili¶my sobie starty w cyklu Skandia Maraton 2009 oraz w cyklu Eska FujiFilm Bikemaraton 2009. Poza tym mo¿na nas bêdzie zobaczyæ na imprezach w Wielkopolsce, a bardzo wa¿nym startem bêdzie dla nas udzia³ w Skoda Maraton MTB Gniezno 2009, gdzie bêdziemy walczyæ o jak najlepsze zaprezentowanie siê na swojej gnie¼nieñskiej ziemi.

A wiêc do zobaczenia na trasach.

autor: cup
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>