Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
FujiFilm Bikemaraton Wroc?aw - Relacja Udostpnij
Nasz± podró¿ na pierwszy w tym roku maraton rozpoczêli¶my od zebrania ca³ego teamu, powiêkszonego na tej imprezie o Karolinê i w sobotê wieczorem odwiedzaj±c po drodze Poznañ, trafili¶my na nocleg w Kaliszu w go¶cinnym mieszkaniu studenckim. St±d kilka minut po siódmej ruszyli¶my w drogê do Wroc³awia, gdzie o 9 stawili¶my siê na ju¿ do¶æ zat³oczonym parkingu przy k±pielisku K³okoczyce.
Po odwiedzeniu okolicy startu rozpoczêli¶my przygotowania rowerów i rozjazdy przed startem. Chwilê po 10 zjawi³ siê tak¿e nasz lider Micha³, studiuj±cy i mieszkaj±cy we Wroc³awiu, który poprzedniego dnia odebra³ nasze numery startowe...Przed godzin± 10.30 ustawili¶my siê przed sektorami startowymi i czekali¶my na ich otwarcie, by zaj±æ jak najlepsze miejsce do startu, co uda³o siê nam i stali¶my obok siebie czekaj±c na sygna³ startowy.Start z sektora M2 by³ jak zawsze bardzo nerwowy, ale uda³o siê nam wystartowaæ bez wiêkszych kolizji i za³apaæ siê do pierwszej grupy, która z prêdko¶ci± ponad 40km/h przebywa³a asfalty i polne drogi gdzie wznosi³a chmurê kurzu, który bardzo przeszkadza³ w je¼dzie.
Trasa okaza³a siê do¶æ ciekawa jak na t± okolicê, szczególnie na najd³u¿szej trasie. Na mecie okaza³o siê, ¿e nasze wyniki w stawce ponad 1300 osób by³y bardzo dobre. Nasz lider Micha³ pojecha³ fenomenalnie i tylko szczê¶cia zabrak³o do miejsca na podium i dojecha³ na 4 miejscu w kategorii M2 na dystansie Mega. A oto wyniki pozosta³ych zawodników:

Dystans Mega- 59km
Micha³ Putz- 4 w M2 czas 1:55:25,
Patryk Franc- 29 w M2 czas 2:03:39,
Tomasz Wachowiak- 13 w M1 czas 2:16:04,

Dystans Giga- 86km
£ukasz Putz- 24 w M2 czas 3:04:37

Dystans Mini- 28km
Piotr Putz- 11 w M2 czas 0:56:15,
Karolina Gaca- 31 w K2 czas 1:39:24

ZDJÊCIA: Galeria
autor: cup
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>