Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Mosina Trip Udostpnij
¯eby nie by³o, ¿e "grupa" FR siê obija, zmontowali¶my szybki wypad do Mosiny na tamtejsze ¶cie¿ki zjazdowe. Na miejscu spotkali¶my siê ze znajomymi z Poznania, którzy mieli nas oprowadziæ. Niestety ch³opaki musieli siê ewakuowaæ na pogotowie, gdy¿ jednego z nich zaatakowa³...peda³. Rowerowy. Na szczê¶cie wszystkie ¶cie¿ki schodz± siê w jednym miejscu i opcji zab³±dzenia raczej nie ma, jednak mnogo¶æ wariantów przejazdu sprawi³a, ¿e minê³o trochê czasu zanim "wgrali¶my sobie mapê". W³a¶ciwie wszystkie trasy w Mosinie s± bardzo p³ynne, co powoduje, ¿e bez trudu mo¿na osi±gn±æ ca³kiem spore prêdko¶ci. Do wyboru mamy hopki i dropy ró¿nej wielko¶ci i jeden potê¿ny road-gap, którego chyba jeszcze nikt nie polecia³, ale ju¿ sam pomys³ zbudowania czego¶ takiego jest co najmniej chory. Co ciekawe, przez ca³y czas naszego pobytu nie pojawi³ siê nikt z "tubylców", a s±dz±c po ilo¶ci pracy w³o¿onej w budowe tras musi ich tam kilku byæ... Ogólnie wra¿enia bardzo pozytywne. Na pewno jeszcze nie raz do Mosiny zawitamy. Jest blisko, a pagórek zdecydowanie wiêkszy ni¿ nasze "³azienki", wiêc nawet na taki krótki popo³udniowy wypad warto siê wybraæ.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>