Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Mamy zwyciêstwo ! - Maraton Chodzie¿ Udostpnij
Mamy zwyciêstwo!!!
Ale po kolei.
To ju¿ nasz drugi maraton w tym roku i do tego bli¿ej domu wiêc przygotowania do niego by³y zdecydowanie ³atwiejsze, choæ nie do koñca. Sta³o siê tak poniewa¿ znaj±c t³ok tu¿ przed startem i nie chc±c ruszaæ do Chodzie¿y w ¶rodku nocy postanowili¶my przejechaæ siê dzieñ wcze¶niej razem z Karolin± odebraæ numey startowe, by nie staæ w ogonie i przepychaæ siê przez t³umy ludzi zaraz po starcie. Dotarli¶my wiêc po 16 na rynek i po ma³ych perturbacjach zdobyli¶my numery dla ca³ej dru¿yny...


...Nastêpny dzieñ rozpocz±³ siê dla nas po 6 i po szybkim ¶niadaniu i spakowaniu Patryka, który dotar³ do nas z Konina ruszyli¶my do Gniezna po Tomka i w szybk± drog± do Chodzie¿y, gdzie dotarli¶my zgodnie z planem o 9. Nastêpnie rozpoczêli¶my przygotowania i odziani w nowe koszulki oraz kaski ruszyli¶my silna grup± na rozgrzewkê i w okolice startu by oczekiwaæ otwarcia sektorów. Na 20 minut przed startem ustawili¶my siê bojowo nastawieni na swoich miejscach, ka¿dy przygotowany na pokonanie zaplanowanego dystansu. Gdy o 11 nast±pi³ strza³ startowy starali¶my przesun±æ siê w okolice czo³a peletonu pod±¿ajacego za radiowozem ulicami miasta. Pocz±tek by³ do¶æ nerwowy i obfitowa³ w niebezpieczne sytuacje, gdy¿ ka¿dy chcia³ zaj±æ jak najlepsze miejsce przed wjazdem w teren. Jednak ju¿ pierwsze podjazdy podzieli³y grupê wg mo¿liwo¶ci uczestników i jazda by³a du¿o bardziej p³ynna.
Trasa, któr± przygotowali organizatorzy, okaza³a siê bardzo ciekawa i obfitowa³a w interwa³owe podjazdy i w ca³e pla¿e sypkiego piasku, który utrudnia³ podjazdy, a i zjazdy stawa³y siê bardzo niebezpieczne, szczególnie z powodu rozwijania na nich bardzo du¿ych prêdko¶ci, a wypadki na nich nastepuj±ce dla kilku osób zakoñczy³y siê cie¿kimi kontuzjami. Trudno¶æ trasy spowodowa³a, ¿e niewiele osób zdecydowa³o siê na przejechanie najd³u¿szego dystansu, a czê¶æ chc±cych to uczyniæ nie zd±¿y³a dotrzeæ w limicie czasu do bramki rozjazdowej i musieli udaæ siê do mety dystansu Medio.
W naszej ekipie nikt nie mia³ problemów technicznych i kazdy ukoñczy³ zak³adany dystans.

A teraz powróæmy na chwilê do okrzyku rado¶ci jakim zacz±³em nasz± relacjê. Na mecie bowiem okaza³o siê, ¿e nasz lider Misiek jest w tym roku silniejszy ni¿ wszyscy s±dzili¶my i w kolejnym wy¶cigu wystartuje w koszulce lidera, gdy¿ po fascynuj±cym finiszu zdo³a³ zwyciê¿yæ w kategorii M2 na dystansie Medio ulegaj±c jedynie do¶wiadczonym rywalom z kategorii M3 i zajmuj±c 3 miejsce Open. Dziêki temu mogli¶my oklaskiwaæ go stoj±cego na podium tak wielkiej imprezy i cieszyc siê, ¿e reprezentujemy te same co on barwy:)

Okaza³o siê równie¿, ¿e jako dru¿yna pokazalismy klasê uzyskuj±c 5 wynik w klasyfikacji punktowej, przegrywaj±c tylko z najlepszymi dru¿ynami w kraju:)

Po zakoñczeniu imprezy rozjechali¶my siê do domów, by odpoczywaæ i szykowaæ siê do kolejnych startów, gdy¿ ju¿ za tydzieñ wyprawa na koniec ¶wiata do Bia³owie¿y.

A oto pe³ne wyniki zawodników Agpol Team'u:

Dystans Medio 61 km:
- Micha³ Putz- 1 w M2 czas 2:11:12
- Piotr Putz - 43 w M2 czas 2:52:44

Dystans Grand Fondo 92 km:
- £ukasz Putz- 20 w M2 czas 3:29:25
- Patryk Franc- 21 w M2 czas 3:30:42
- Tomasz Wachowiak- 5 w M1 czas 4:14:03

Dystans Mini 32 km:
- Karolina Gaca- 21 w K2 czas 2:59:20

Klasyfikacja dru¿ynowa:
1 .Corratec Team- 1887 pkt,
2 .Vitesse Bergamont bikeWorld.pl- 1879 pkt,
3 .Subaru Trek Gdynia- 1729 pkt,
4 .LKS Iskra G³ogoczów- 1713 pkt,
5 .AGPOL Team- 1696 pkt,
£ukasz Putz- 600 pkt,
Patryk Franc- 596 pkt,
Micha³ Putz- 500 pkt.

Wiêcej szczegó³ów: www.skandiamaraton.pl

Zapraszamy na nasz± stronê www.team.agpol.com

I do zobaczenia na trasach Wielkopolski.

autor: cup
Komentarze
thomson dnia 27 kwiecie 2009 23:32:15
no no, GRATULACJE !
rradek1985 dnia 28 kwiecie 2009 12:08:16
gratulujêsmiley
marek_m dnia 28 kwiecie 2009 12:38:40
Brawo , gratulacje smiley
beny1111 dnia 29 kwiecie 2009 07:00:55
Wielkie Gratulacje smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>