Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
BikeMaraton Boguszów-Gorce i Akademickie Mistrzostwa Polski Udostpnij
I wreszcie góry!

Po trzech pierwszych nizinnych imprezach z naszym udzia³em trafili¶my wreszcie w góry, a okazj± do tego by³y dwie imprezy na których startowali cz³onkowie Teamu.
Na pierwsz± z nich, czyli odbywaj±cy siê w sobotê w Boguszowie Gorcach pod Wa³brzychem maraton rowerowy serii Eska FujiFilm Bikemaraton 2009 uda³a siê trzyosobowa reprezentacja klubu w sk³adzie: £ukasz Putz, Tomasz Wachowiak oraz Piotr Putz.


Gdy rano zjawili¶my siê na miejscu zawodów, okaza³o siê, ¿e ma³a spokojna miejscowo¶æ jak± jest na co dzieñ Boguszów Gorce zamieni³ siê w têtni±ce rowerowym ¿yciem miasto kolarskie, w którym ka¿dy punkt centrum zajmuj± zawodnicy, kibice oraz samochody. Po przygotowaniu sprzêtu udali¶my siê spokojnie na miejsce startu, gdzie czeka³y na nas przygotowane sektory startowe, w których zajêli¶my miejsce i oczekiwali¶my na start. Procedura startowa, w której ka¿dy sektor jest puszczany w pewnym odstêpie czasu po poprzedzaj±cym, spowodowa³a, ¿e na trasie mniej by³o sytuacji kolizyjnych, a jazda odbywa³a siê bardziej p³ynnie.
Trasa wy¶cigu prowadzi³a malowniczymi szlakami w Masywach Che³mca i Trójgarbu, które to szczyty przedzielone Wy¿yn± Jab³owsk± stanowi³y najwiêksz± atrakcjê, ale i wyzwnie dla prawie tysi±ca startuj±cych. Wiêkszo¶æ wy¶cigu poprowadzona zosta³a szerokimi drogami szutrowymi, pozwalaj±cymi na swobodne wyprzedzanie nawet na bardzo szybkich zjazdach. Pierwsza czê¶æ trasy z do¶æ wymagaj±cym podjazdem pod Che³miec spowodowa³ rozci±gniêcie stawki i podzielenie jej wed³ug mo¿liwo¶ci ka¿dego z uczestników. Gdy ju¿ osi±gnêli¶my najwy¿szy zaplanowany na trasie punkt góry nast±pi³ zjazd, który by³ wymagaj±cy dla zawodników jak i sprzêtu, poniewa¿ trasa w tym miejscu by³a w wielu miejscach pokryta lu¼nymi kamieniami, które wymaga³y szczególniej uwagi na ³ukach, a tak¿e powodowa³y olbrzymi± ilo¶æ awarii ogumienia, co wp³ynê³o na koñcowe wyniki. Okaza³o siê, ¿e nasz sprzêt by³ dobrze przygotowany i mogli¶my siê cieszyæ ze zjazdu bez stresu z powodu pogoni za uciekaj±cymi po awarii przeciwnikami. Gdy ju¿ nacieszyli¶my siê zjazdowym szaleñstwem, przyszed³ czas na ³apanie grupy, z któr± przebêdziemy stosunkowo p³aski odcinek, dziel±cy nas od Masywu Trójgarbu, gdzie mia³a siê rozegraæ g³ówna walka o dobry wynik na maratonie. Gdy ju¿ dotarli¶my do celu okaza³o siê, ¿e szlaki w tym Masywie, to g³ównie szerokie drogi le¶ne, a podjazdy to ca³a kwintesencja kolarstwa górskiego, gdy¿ ka¿dy z nich trwa³ kilkana¶cie minut a potem nastêpowa³ d³ugi szybki zjazd. Na zjazdach tych osi±ga³o siê znaczne prêdko¶ci, a ich d³ugo¶æ po³±czona z drobnymi nierównosciami pod³o¿a, powodowa³a drêtwienie d³oni, ale dawa³a te¿ straszn± przyjemno¶æ z osi±ganych prêdkosci. Zale¿nie od dystansu nale¿a³o zmierzyæ siê z t± cze¶ci± trasy raz lub dwa, by nastêpnie ruszyæ w drogê powrotn± na metê. A przed met± czaka³ nas jeszcze strasznie szybki zjazd szutrow± drog± w¶ród zielonych pól i seria podjazdów przed dotarciem do stadionu, z którego nast±pi³ start.

A gdy ju¿ dotarli¶my na metê okaza³o, ¿e osi±gnêli¶my nastêpuj±ce rezultaty:

Dystans Mega 55 km:
- Tomasz Wachowiak - 6 w M1 czas 2:31:33
- Piotr Putz - 59 w M2 czas 2:46:51

Dystans Giga 91 km:
- £ukasz Putz - 16 w M2 czas 3:34:57

Dziêki takim wynikom poprawili¶my swoje pozycje w generalnej klasyfikacji i obecnie Tomek zajmuje 5 miejsce w¶ród Juniorów na dystansie Mega, a £ukasz 16 miejsce w Elicie na Giga.

Po zakoñczonych zawodach wrócili¶my do pensjonatu w Szczawnie Zdrój, gdzie spêdzili¶my popo³udnie zwiedzaj±c Park Zdrojowy, z jego s³ynn± tras± XC oraz bardzo dobrze przygotowan± tras± do 4X. A w planach mieli¶my wyprawê nastêpnego dnia do Przesieki, gdzie nasz lider Misiek, walczy³ w Akademickich Mistrzostwach Polski i gdy my w sobotê przemierzali¶my trasê maratonu, on walczy³ w czasówce o jak najlepsze miejsce na starcie niedzielnego wy¶cigu g³ównego, w którym musia³ rywalizowaæ z grupa ponad 200 studentów.

Do Przesieki dotarli¶my na godzinê przed startem i szybko zajêli¶my strategiczne pozycje by pomagaæ naszemu liderowi i tak Piotrek zosta³ w strefie bufetu, by w razie potrzeby podawaæ Mi¶kowi wodê oraz uszykowane na wypadek awarii ko³a, Tomek ustawi³ siê z drugim kompletem kó³ w strategicznym punkcie trasy, a mi przypad³a rola pomocnika przy starcie i motywacja na trasie.
Wy¶cig ten jest bardzo presti¿owy i ma olbrzymie znaczenie dla wielu zawodników i dlatego na starcie pojawi³o siê bardzo du¿o doskona³ych amatorów, ale tak¿e zawodowców, jak bracia Brzózkowie , Dariusz Batek czy Kornel Osicki i to Ci zawodnicy nadawali ton rywalizacji. Trasa tego wy¶cigu to 6,5 km pêtla po zró¿nicowanych terenie z technicznymi podjazdami i zjazdami, któr± ka¿dy z zawodników musia³ pokonaæ 4 razy. Susza spowodowa³a, ze trasa by³a mniej wymagaj±ca ni¿ na dwóch poprzednich edycjach tej imprezy odbywaj±cych siê w Przesiece, kiedy to pe³na b³ota trasa dawa³a siê jeszcze bardziej we znaki uczestikom.
Micha³ po czasówce znajdowa³ siê na bardzo dobrym 8 miejscu i szykowa³ siê do walki o pierwsz± dziesi±tkê, za³o¿ony cel zosta³by zapewne osi±gniêty, gdy¿ udawa³o mu siê spokojnie jechaæ w okolicach 10 miejsca, gdyby nie ma³a awaria ogumienia, powoduj±ca oko³o dwuminutow± stratê na drugim okr±¿eniu. Wy¶cig zakoñczy³ siê dla Mi¶ka i tak bardzo du¿ym sukcesem, jakim jest 16 miejsce w tak doborowej stawce oraz drugim miejscem wraz z dru¿yn± Politechniki Wroc³awskiej, w której to barwach startowa³ w tym wy¶cigu.

Po dok³adniejsze wyniki zapraszam na www.datasport.pl oraz www.bikemaraton.com.

Zapraszam równie¿ na nasz± stronê www.team.agpol.com

Do zobaczenia na trasach
£ukasz
GALERIA


autor: Cup
Komentarze
LosMisiakos dnia 14 maj 2009 21:56:23
Dla chêtnych obraz trasy i zawodników http://vimeo.com/4613252
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>