Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Relacja ze Skoda Maraton MTB Gniezno 2009 Udostpnij
Oficjalnego otwarcia zawodów dokona³ wicestarosta Powiatu Gnie¼nieñskiego pan Dariusz Pilak, który o godzinie 11:00 strza³em z pistoletu da³ sygna³ do startu. Splendoru imprezie doda³ start pana Senatora RP Piotra Gruszczyñskiego, który wraz z innymi ruszy³ na nie³atw± trasê. Po starcie nast±pi³ honorowy przejazd ulicami miasta, który wywo³a³ du¿e zainteresowanie w¶ród kibiców i przypadkowych przechodniów. Po oko³o 2 km nast±pi³ start ostry wy¶cigu. Kolarze rozpoczêli ¶ciganie na trzech dystansach; 27 km, 50 km i 70 km. Trasa prowadzi³a polnymi drogami do Jankowa Dolnego a nastêpnie wokó³ jezior Jankowo i Wierzbiczany. Organizatorzy w nizinnej Wielkopolsce znale¼li sposób na rozegranie prawdziwie górskiego maratonu rowerowego. Na dystansie Mega (50 km) suma przewy¿szeñ wynosi³a 670 m. Jako pierwsi metê osi±gnêli zawodnicy na dystansie Mini, których na metê przyprowadzili Wojciech Niemier z Kórnika(mê¿czy¼ni) i Daria Siwek z Chomêcic (kobiety). Mê¿czy¼ni rozegrali pasjonuj±cy finisz a drugi z zawodników Piotr Nowicki z Pi³y straci³ prowadzenie na 100 metrów przed met±. Wygl±d i relacje zawodników wskazywa³y na to, ¿e dzisiejsze zawody to nie przelewki wymagaj± doskona³ej kondycji i niezniszczalnego sprzêtu. Prawdziwe zmagania i najwiêksze trudno¶ci stanê³y przed zawodnikami na d³u¿szych dystansach. B³oto, ciekawe podjazdy i karko³omne zjazdy – tego na trasie nie brakowa³o. Ca³e szczê¶cie oby³o siê bez powa¿nych kontuzji a niewielkie obtarcia zosta³y opatrzone przez Harcersk± Grupê Ratownicz± i u¶miech na mecie wynagradza³ trudy zmagañ. Zawodnicy gnie¼nieñskiej grupy Agpol – Team stanêli jak na gospodarzy przysta³o na wysoko¶ci zadania, Micha³ Putz z Powidza zdeklasowa³ innych zawodników dystansu Mega uzyskuj±c 7 minutow± przewag± na mecie. W¶ród kobiet Kinga Mudyn z Bytowa okaza³a siê tryumfatork± ¶redniego dystansu. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e dystans Mega by³ najliczniej obsadzonym co jest swego rodzaju niespodziank± w amatorskich zawodach MTB. Kibice zgromadzeni na Rynku nie czekali d³ugo na przyjazd Rados³awa Lonki z Wrze¶ni, który osi±gn±³ nieziemsk± przewagê nad pozosta³ymi zawodnikami na królewskim dystansie Giga. By³o to ju¿ drugie zwyciêstwo tego zawodnika w gnie¼nieñskich zawodach. Po zaciêtym finiszu jako drugi liniê mety przejecha³ Sebastian Swat z Prze¼mierowa przed Albertem Foktem z Kalisza. Walka kobiet z 70 kilometrowym dystansem zakoñczy³a siê zwyciêstwem El¿biety Sp³awskiej z Konina, która pokona³a Edytê Swat z Prze¼mierowa i Patrycjê Petroczko ze ¦remu. Najlepszymi gnie¼nianami okazali siê Ewelina Kuch i junior Tomasz Wachowiak – Agpol – Team. Wielu zawodników koñcz±c dystans 70 km oprócz zmêczenia zmaga³o siê z ulewnym deszczem i gradobiciem. Wszyscy witani byli hucznymi brawami wyra¿aj±cymi uznanie dla wykazanej determinacji. Organizatorzy UKS Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego zapewnili ciep³± grochówkê dla wszystkich zawodników oraz inne atrakcje na Rynku. Dekoracji zawodników dokonali p. Senator RP Piotr Gruszczyñski i wicestarosta Powiatu Gnie¼nieñskiego pan Dariusz Pilak. Nagrody ufundowali sponsorzy g³ówni Skoda Auto Polska, Szko³a Auto oraz lokalni przedsiêbiorcy: Hotel Nest w Gnie¼nie, firma meblowa Agpol z Ma³achowa, salon meblowy Lena z £ubowa, cukiernia Królewska.
Skoda Maraton MTB – Gniezno 2009 nie móg³ by siê odbyæ gdyby nie wsparcie Starostwa Powiatowego w Gnie¼nie, które bardzo przychylnie odnosi siê do organizacji amatorskich zawodów sportowych.

Wyniki i zdjêcia: http://www.maraton.gkkg.pl

Tekst: Dariusz £ukasiewicz, Rados³aw Jaskulski
Komentarze
Rudy dnia 02 czerwiec 2009 20:03:23
Jeszcze jedna galeria http://picasaweb.google.pl/ruddyfot/SkodaMaratonGniezno2009#
sebekfireman dnia 02 czerwiec 2009 21:36:16
Jest ju¿ i relacja z TV Gniezno http://tvgniezno.aserwer.pl/news/id/682/Skoda_MTB.html
thomson dnia 04 czerwiec 2009 15:52:08
KOLEJNE ZDJÊCIA:
http://www.4shared.com/dir/16125351/a1782f48/Maraton.html
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>