Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Z wizyt± w Szczyrku Udostpnij
Po dwóch latach postanowili¶my zawitaæ ponownie do Szczyrku. Miejscowo¶æ ta nigdy nie s³ynê³a z przyjaznego nastawienia do rowerzystów, o czym ju¿ kiedy¶ pisa³em, a ostatnio liczba niepochlebnych opinii i nieprzyjemnych historii wzros³a. Mimo to postanowili¶my zaryzykowaæ i znów pu¶ciæ klamki na kamienistych szlakach Skrzycznego.


Do braku karnetów, niemi³ej obs³ugi i wlek±cego siê niemi³osiernie wyci±gu zd±¿ylismy siê ju¿ przyzwyczaiæ i tutaj wielkich zmian siê nie spodziewali¶my. Istotn± zmian± mia³o byæ zbudowanie (teoretycznie) legalnej trasy DH na zawody, które odby³y siê bodaj¿e w maju. Mia³o to chocia¿ czê¶ciowo za³atwiæ sprawê konfliktu miêdzy piechurami i rowerzystami.


Trasa powsta³a. Jest dosyæ trudna, ale poprowadzona z pomys³em i daje sporo frajdy. Jest oczywi¶cie jedno "ale" - trasa nie jest w ¿aden sposób oznaczona. Owocuje to tym, ¿e czê¶æ bikerów o trasie nie wie, a czê¶æ wie, ale nie ma pojêcia jak na ni± trafiæ. W rezultacie je¿d¿± nadal po szlakach turystycznych. Jest jeszcze jeden, znacznie powa¿niejszy wynik braku oznaczeñ - piesi chodz± po trasie DH ! bo nie maj± pojêcia w co siê pakuj±. Tym sposobem ca³a praca w³o¿ona w budowê trasy posz³a na marne, a wystarczy³oby kilka rolek ta¶my, puszka farby, odrobina chêci i wyobra¼ni. Dwie pierwsze pozycje mo¿e by siê w Szczyrku znalaz³y, natomiast dwóch kolejnych zdecydowanie brakuje. Nie tylko z reszt± w Szczyrku. W wielu innych polskich miejscówkach jest podobnie. Dlatego nastêpny wypad planujemy znowu do Czech. Pieni±dze za noclegi, wyci±gi, jedzenie itd. ponownie zostawimy naszym po³udniowym s±siadom. W Polsce widocznie ludzie pieniêdzy maj± za du¿o bo mimo wielokrotnie przestawianych gotowych pomys³ów i rozwi±zañ na rozwój rowerowego "biznesu", w Polsce nadal "siê nie da" (a prawdopodobnie "siê nie chce").


Szczyrk ma oczywi¶cie swoje plusy - niezapomniane widoki, wspania³e kamieniste i d³ugie szlaki nadal przyci±gaj± jak magnes. Niestety czê¶æ szlaków zosta³a totalenie zdewastowana przez ciê¿ki sprzêt pracuj±cy przy wycinaniu i zwo¿eniu drzew, których orgromn± ilo¶æ zaatakowa³y szkodniki (oczywi¶cie wed³ug le¶niczego to rowerzy¶ci niszcz± ¶ció³kê le¶n±... no comments).


Dziêki w³a¶ciwie idealnej pogodzie nasz weekendowy wypad wspominamy mimo wszystko bardzo mi³o. Naje¼dzili¶my siê. Jak zwykle nie by³o czasu na robienie zdjêæ, ale za to uda³o nam siê nakrêciæ kilka ujêæ do nowego filmu.
Do Szczyrku wrócimy pewnie za kolejne dwa lata. Oby do tego czasu zmieni³o siê tam kilka rzeczy.

autor: thomson
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>