Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Skandia Maraton Gdañsk Udostpnij
Czas na wspomnienia.
Po d³u¿szej przerwie w relacjonowaniu naszych wypraw z rowerami po ca³ym kraju wracamy z gar¶ci± wiadomo¶ci starszych i nowszych.


A wiêc dawno ju¿ temu bo 7 czerwca trafili¶my na zawody z serii Skandia Maraton w Gdañsku. Oczywi¶cie dotarli¶my na miejsce ju¿ dzieñ przed i zameldowali¶my siê w schronisku w samym centrum i ka¿dy z nas znalaz³ swój sposób na odprê¿enie siê przed ciê¿kimi zawodami. Czê¶æ ekipy postanowi³a wypoczywaæ biernie, a nasza ma³a dwuosobowa grupa prawie in¿ynierów uda³a siê zwiedzaæ miasto i ch³on±æ spokój starych murów.

Gdy rano spojrzeli¶my za okna okaza³o siê, ¿e ten spokój bardzo siê nam przyda, bo w nocy nad Trójmiastem przesz³a ulewa i zapowiada³a siê bardzo b³otna jazda, a du¿a czê¶æ z nas przygotowa³a opony semi slick na suche warunki i nie zabrali nic na zmianê, wiêc spokój by³ jak najbardziej wskazany.
Gdy udali¶my siê na start nasze obawy potwierdzali wszyscy wokó³ i ka¿dy szykowa³ siê do szalonej jazdy. Gdy ruszyli¶my z pocz±tku wszystko zapowiada³o, ¿e nie bêdzie tak ¼le, ale by³a to z³udna nadzieja, bo gdy tylko skoñczy³ siê pierwszy bardzo d³ugi asfaltowo-szutrowy podjazd, wkroczyli¶my w krainê b³otem p³yn±c±, gdzie jego najdziwniejsze postaci, stara³y siê na zmianê zalepiæ nasze ko³a, albo kierowa³y rowery w sobie tylko znanym kierunku, a gdy po przejechaniu, w zale¿no¶ci od wybranego dystansu, 55 lub 75 km docierali¶my do mety wygl±dali¶my jak b³otne istoty, oblepieni dok³adnie mazi± na ca³ym ciele.
Oczywi¶cie nie oby³o siê bez wypadków po drodze i ka¿dy z nas walczy³ o prze¿ycie tego maratonu, a dopiero potem o dobre miejsce na mecie.
No i jak zwykle najlepiej walka ta posz³a naszemu liderowi Mi¶kowi, którego znów oklaskiwali¶my na podium, na najni¿szym jego stopniu.

A reszta pojecha³a zgodnie ze swoimi mo¿liwo¶ciami, co znów da³o nam wysokie 5 miejsce w klasyfikacji dru¿ynowej.

A oto wyniki ca³ej dru¿yny:

Dystans Medio:
Micha³ Putz - 3 miejsce - czas 1:52:52
Piotr Putz - 58 open, 29 w kategorii - czas 2:17:08

Dystans Grand Fondo:
Patryk Franc - 19 open, 12 w kategorii - czas 3:13:11
£ukasz Putz - 27 open, 15 w kategorii - czas 3:18:30
Tomasz Wachowiak - 72 open, 10 w kategorii - czas 3:47:59

autor: Cup
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>