Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Wszechstronny Agpol Team Udostpnij
A teraz chwilowa przerwa od wspomnieñ i napiszemy krótko o ostatnim weekendzie, kiedy to ka¿dy z nas próbowa³ nowych odmian kolarstwa. Czê¶æ z nas zdecydowa³a siê na ekstremalne doznania w czasie nocnego poszukiwania punktów kontrolnych poukrywanych w lasach w okolicach Mosiny, a druga czê¶æ Agpol Teamu postawi³a na bardziej klasyczn± dyscyplinê i wystartowa³a w niedzielnym wy¶cigu szosowym w niedalekim Mogilnie.

No wiêc zaczniemy my twardziele, co to w ramach rozpoznania có¿ to takiego te wy¶cigi na orientacjê wybrali¶my siê w pi±tkowe popo³udnie 17 lipca do Mosiny na podobno Szybk± Setkê, a tak w³a¶ciwie Stopiêædziesi±tkê dla nas rowerzystów. No i kiedy ju¿ dotarli¶my i odebrali¶my nasze mapy, spojrzeli¶my na nie z Tomkiem, a potem na siebie z niedowierzaniem, co wymy¶lili¶my i po co nam by³o ambitnie pchaæ siê na dystans dla twardzieli, skoro my nigdy nie nawigowali¶my z map±, a tu trzeba to bêdzie robiæ w ¶rodku nocy. No ale skoro powiedzieli¶my A no to trzeba i¶æ przed siebie i pokonaæ strach a potem trasê:) I w dobrych humorach przygotowali¶my nasz do¶æ nietypowy sprzêt obci±¿ony lampkami, mapnikiem i GPSem s³u¿±cym nam jako kompas. Okaza³o siê potem, ¿e kilku czê¶ci typowego ekwipunku nawigatora nam brakuje, ale przecie¿ cz³owiek uczy siê ca³e ¿ycie:)

Gdy nadesz³a 21 czekali¶my zwarci i gotowi na start, a zaraz za sygna³em ruszyli¶my z kopyta, nawet trochê za bardzo, bo piesek w bramie piêknie poniós³ moje przednie ko³o na zakrêcie i wtatu³owa³em go sobie w rêce i nogi, ale nie zra¿ony tym ma³ym niepowodzeniem ruszy³em w pogoñ za uciekaj±cymi nawigatorami.
W swoich planach na pierwsz± czê¶æ dystansu, gdzie dowolnie wybierali¶my kolejno¶æ zaliczania punktów kontrolnych zdecydowali¶my siê na jazdê trasy w prawo, co okaza³o siê ma³o szczê¶liwym pomys³em i przynios³o kilka problemów nawigacyjnych, ale póki co jecha³o siê nam dobrze, choæ po kilkuminutowym poszukiwaniu pierwszego punktu mieli¶my pierwsz± chwilê zw±tpienia co my tu robimy. Ale, ¿e dwa kolejne posz³y nam szybko i bez k³opotów z u¶miechem pod±¿ali¶my na feralny czwarty, na którym przekombinowali¶my i nagle stanêli¶my po kostki w bagnie przed jeziorkiem skutecznie blokuj±cym nam drogê do celu, ale nie za³amali¶my siê i ruszyli¶my zaliczyæ go w sposób jak najbardziej odpowiedni i ze z³o¶ci± na swoje b³êdy starali¶my siê ich ju¿ wiêcej nie pope³niaæ. Kolejny punkt poszed³ nam bardzo szybko, ale ju¿ 6 okaza³ siê kolejn± pu³apk±, któr± jednak pokonali¶my i kieruj±c siê azymutem wspieli¶my siê na odpowiednie wzgórze. St±d ju¿ do¶æ sprawnie dotarli¶my przez dwa kolejne punkty do mety tego etapu, gdzie okaza³o siê, ¿e nie jest z nami tak ¼le, bo przecie¿ 8 i 9 miejsce to ca³kiem fajny wynik i po uzupe³nieniu wody w buk³akach ruszyli¶my na zdobywanie kolejnych 11 punktów, teraz ju¿ w kolejno¶ci okre¶lonej przez organizatora. Gdy tak analizowali¶my te punkty okaza³o siê, ¿e ich uk³ad jest du¿o prostszy ni¿ poprzednich i mo¿e bêdzie szansa jeszcze o co¶ powalczyæ na d³ugich asfaltowych przelotach miêdzy punktami. Wybrali¶my bowiem wariant z zaliczaniem ich z jak najwiêkszym wykorzystaniem asfaltów, co okaza³o siê strza³em w dziesi±tkê, gdy¿ nareszcie nie tracili¶my prêdko¶ci i si³ na przebijanie siê przez piaski, które miejscami zalega³y na le¶nych i polnych ¶cie¿kach, tylko wykorzystywali¶my nasz± moc do pêdzenia 30-40km/h przez u¶pione wioski. Kolejne punkty sz³y nam bardzo dobrze i ca³y czas mieli¶my kontakt z zawodnikami, którzy nas wyprzedzali, a na d³u¿szych przelotach udawa³o siê nam doganiaæ i zostawiaæ w tyle kolejnych zawodników i tak konsekwentnie dok³adaj±c kilometrów do zaplanowanych 150 zbli¿ali¶my siê do grupy walcz±cej o podium, by na punkt nr 4 wej¶æ razem z nimi i nastêpnie zostawiæ ich za sob± i samotnie pod±¿aæ dalej, wiedz±c ¿e gdzie¶ daleko przed nami jedzie samotnie lider. Jednak nad rzek± gdy starali¶my siê odnale¼æ siódmy lampion na tym etapie dogoni³ nas nagle ten, który przecie¿ powinien byæ daleko przed nami i to zmotywowa³o nas do jeszcze wiêkszego wysi³ku, który jednak odbi³ siê chwilowo na nawigacji i trafili¶my na p³ot, który zamiast objechaæ musieli¶my przeskoczyæ, ale nadal prowadzili¶my i teraz mieli¶my tak wielk± adrenalinê, ¿e nawet brak wody na 10 km przed met± jako¶ prze¿yli¶my i starali¶my siê nie pope³niæ wiêkszych b³êdów, choæ jak widaæ z mapy nie do koñca nam siê to udawa³o czym sami podgrzewali¶my sobie emocje do samego finiszu. A po drodze by³ jeszcze przeklêty 11 pkt na Osowej Górze, podjazd pod któr± zniszczy³ nas prawie doszczêtnie, ale pchani emocjami dali¶my radê. A gdy uradowani wpadli¶my na metê chyba sami nie mogli¶my uwierzyæ w to co zrobili¶my, bo przecie¿ to nie tak mia³o byæ, mieli¶my przyjechaæ po naukê nawigacji, a tu okazuje siê ¿e zwyciê¿amy:) A nasz czas to 8 godzin i 45 minut, a wiemy ¿e staæ nas na jeszcze wiêcej, je¶li tylko nie bêdziemy siê tak g³upio gubiæ.
Potem wymarzony gor±cy prysznic, kilka godzin snu i oczekiwanie na rozdanie pucharów i nagród, spêdzone na rozmowach z tymi, którzy bawi± siê w to ju¿ od lat, wszystko w bardzo sympatycznej atmosferze.

Wielkie podziêkowania z mojej strony nale¿± siê Tomkowi, który przecie¿ jest jeszcze juniorem i dla niego te 175km to straszny dystans, za to ¿e wytrzyma³ go i ¿e dziêki wspó³pracy udawa³o siê nam szybko znajdowaæ lampiony i zaliczaæ kolejne punkty. A teraz ju¿ wiemy jak powinna wygl±daæ impreza tego typu i serdecznie zapraszamy na start maratonu na orientacjê, który planujemy zorganizowaæ w sierpniu na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego. A ja wiem ¿e jeszcze nie raz zawitam na tego typu imprezach, bo nocne poszukiwania drogi w lesie, to co¶ co mnie bardzo mocno nakrêca.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>