Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Eska FujiFilm BikeMaraton Tarnów Udostpnij
Dnia jedenastego lipca AGpol Team w 3 osobowym sk³adzie pojawi³ siê na starcie Eska Fujifilm BikeMaratonu w dalekim Tarnowie. Pogoda by³a wy¶mienita – s³oñce, wysoka temperatura i bezchmurne niebo. Niestety na tym dobre wiadomo¶ci siê koñcz±.

Gdy ustawieni w sektorach czekali¶my na start (Micha³ i Patryk w pierwszym, Tomek w drugim) okaza³o siê ¿e ciê¿ka reklama przyklejona na desce powieszonej na zadziwiaj±co grubych (!?) linach spad³a prosto na g³owê Micha³a, nastêpnie odbi³a siê i trafi³a w twarz Patryka stoj±cego obok tworz±c na niej do¶æ du¿e zadrapanie. Niestety to nie koniec nieprzyjemno¶ci. Po przejechaniu ok. 2km pierwszego podjazdu okaza³o siê ¿e nowa korba naszego lidera, firmy Token, pokryta piêknie b³yszcz±c± warstw± carbonu z czerwonymi akcentami na zêbatkach, nie nadaje siê do jazdy. Przed startem zosta³a przykrêcona z maksymaln± mo¿liw± si³±, a i tak podczas jazdy lewe ramie zaczê³o siê odkrêcaæ. Micha³owi uda³o siê doprowadziæ korbê do stanu u¿ywalno¶ci w 15 minut. Po incydencie zjecha³ na trasê mini i dojecha³ z 10 minutow± strat± do zwyciêzcy.

Dwaj pozostali zawodnicy pojechali tak jak planowali dystans mega. Oczywi¶cie nie oby³o siê bez niespodzianek. Patryk zaliczy³ glebê na zje¼dzie. Na szczê¶cie skoñczy³o siê tylko na st³uczonym ³okciu, a wypadek wygl±da³ naprawdê gro¼nie. Sytuacjê odwrotn± prze¿y³ Tomek, jego wypadek wygl±da³ znacznie mniej powa¿nie, jednak skutki odczu³ znacznie bardziej. Ma³o brakowa³o, a nieby³by w stanie dojechaæ do mety z powodu strasznego bólu nogi oraz ogólnego zamroczenia spowodowanego uderzeniem kaskiem o paletê (!) przez któr± zaistnia³ wypadek.

Generalnie maratonu nie zaliczamy do udanych.

Wyniki:

Mini:
Micha³ Putz: 26 open 7/M2

Mega:
Patryk Franc: 24 open 13/M2
Tomasz Wachowiak: 74 open 15/M1

Zdjêcia w galerii
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>