Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Rowerowy maraton na orientacjê - Powidz 2009 Udostpnij
Kolejna edycja AGPOL Gniezno Grand Prix MTB ju¿ 22 sierpnia ! Tym razem co¶ zupe³nie nowego - ROWEROWY MARATON NA ORIENTACJÊ w Powidzu. Bêdzie to kolejny etap wy³aniania najbardziej wszechstronnego kolarza z naszego regionu. Oprócz ¿elaznej kondycji przydadz± siê równie¿ zdolno¶ci nawigacyjne. ¦wietna zabawa gwarantowana ! Zapraszamy !
REGULAMIN ZAWODÓW


Prosimy o oddawanie g³osów w ankiecie obok.
Komentarze
Witia dnia 12 sierpie 2009 10:20:17
Witam. W regulaminie nie zauwa¿y³em kategorii wiekowych, czy co¶ wiadomo na ten temat?
cup dnia 12 sierpie 2009 11:54:10
Rzeczywi¶cie przeoczy³em zamieszczenie kategorii wiekowych, ale s± one takie same jak w innych impreza z cyklu Agpol Gniezno Grand Prix MTB, czyli:
-Kobiety
-M³odzik (1993 i m³odsi)
-Junior (1992-1991)
-Elita (1990-1969)
-Masters (1968 i starsi)
thomson dnia 12 sierpie 2009 15:40:01
Obowi±zkowe o¶wietlenie przód+ty³ ?!? Troche przesada chyba, w koñcu jedziemy w dzieñ...
cup dnia 12 sierpie 2009 17:04:16
Pamiêtajcie jednak, ¿e jest to jazda na orientacjê wiêc nie ma strza³ek na trasie, a przejazdów przez asfalty nie pilnuj± policjanci, bo mo¿ecie siê na nich pojawiæ w ka¿dym miejscu i czasie, wiêc wymóg ten ma zapewniæ bezpieczeñstwo jazdy. Tak samo jak wymóg posiadania telefonu komórkowego, dziêki któremu bêdziemy mogli was odnale¼æ i zwie¼æ do bazy w razie awarii lub zagubienia w lesie.
kolarz-marko dnia 18 sierpie 2009 07:10:37
¦cigaæ siê z kompasem i map± i do tego 60 km po lesie bêdzie co robiæ smiley
mihalw28 dnia 18 sierpie 2009 09:24:50
damy radê smiley
kolarz-marko dnia 19 sierpie 2009 12:03:50
Czy mo¿na prosiæ o adres miejsca gdzie ma byæ zbiórka bo z tego co widzê jest tylko podane dom kultury w Powidzu a na jakiej ulicy?
LosMisiakos dnia 19 sierpie 2009 13:42:57
Zasadniczo to ulica szkolna ale pewnie nic Ci to nie mówi.
Jad±c od strony Witkowa musisz przejechaæ przez rynek prosto, obok szko³y i zaraz za apteka jest Dom Kultury smiley
cup dnia 19 sierpie 2009 17:18:15
Tak zasadniczo to jest to Plac Powstañców Wielkopolskich 25, ale ¿e do Placu tego nale¿y równie¿ rynek powidzki, wiêc lepiej je¶li napiszê, ¿e wje¿d¿aj±c ulic± Warszawsk± na rynek, nale¿y przejechaæ przez niego prosto i jechaæ do koñca drogi i skrêciæ na du¿y parking po lewej. No i warto wtedy szukaæ napisu biuro, a wszystko to jest tak¿e zgodne z opisem LisMisiakosa. smiley
sebekfireman dnia 21 sierpie 2009 08:19:36
Jak bêd± wygl±daæ udostêpnione mapy - to bêdzie jaka¶ kartka A4 na zwyk³ym papierze czy mo¿e jaki¶ wiêkszy format?
cup dnia 21 sierpie 2009 12:39:29
Z powodu ograniczonego bud¿etu w tym roku nie przewidujemy jaki¶ wypasionych map. I bêd± wa rozdawane kolorowe mapy na kartkach formatu A4 i folie do ich ochrony przed deszczemsmiley
cup dnia 21 sierpie 2009 17:57:55
W odpowiedzi na zapytania mailowe informuje, ¿e zmieniono czê¶ciowo zasady zaliczania punktów i kolejno¶æ zaliczania punktów na trasie bêdzie dowolna, poza dwoma punktami zerowymi na pocz±tek i pod koniec maratonu, a wiêcej szczegó³ów zostanie zdradzone jutro na odprawie przed startemsmiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>