Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Gala za nami Udostpnij
W poniedzia³ek 23 listopada odby³a siê pierwsza w historii Gniezna Gala Rowerowa. W¶ród wielu znakomitych go¶ci obecni byli miêdzy innymi Prezydent Miasta Gniezna - Jacek Kowalski i Pose³ na Sejm RP - Tadeusz Tomaszewski. Krótko zaprezentowana zosta³a historia GKKG oraz nasze dotychczasowe osi±gniêcia, zarówno sportowe jak i organizacyjne zwi±zane z cyklem Agpol Gniezno GrandPrix MTB, a w szczególno¶ci z Maratonem Gnie¼nieñskim. Najwa¿niejszym punktem Gali by³a prezentacja naszych najlepszych zawodników, czyli Agpol Team'u. O osi±gniêciach jak i o samych zawodnikach opowiada³ Pan Piotr Kurek. Na zakoñczenie przedstawione zosta³y plany startowe na sezon 2010 jak równie¿ kalendarz imprez, które planujemy zorganizowaæ w przysz³ym roku w Gnie¼nie i okolicy.

Galeria zdjêæ.

Komentarze
LosMisiakos dnia 25 listopad 2009 18:46:35
Jest mo¿liwo¶æ obejrzenia filmików puszczanych na gali?
Mo¿esz Tomson wrzuci je na jakiego¶ Tuba czy co¶ w tym rodzaju?
Bêdê wdziêcznysmiley
thomson dnia 25 listopad 2009 22:07:40
Mówisz i masz. Agpolowy film piêtro wy¿ej. Filmik z maratonu te¿ wrzuce...przy czasie.
LosMisiakos dnia 26 listopad 2009 07:44:08
Podziêkowa³ smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>