Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Echa Gali Udostpnij
Po wielu dniach przygotowañ, dziesi±tkach godzin ustaleñ, nagrañ filmów i zaproszeniu wielu znamienitych go¶ci nast±pi³ wreszcie dzieñ zakoñczenia sezonu rowerowego w Gnie¼nie. By³a to dla ca³ego klubu oraz AGpol Teamu okazja do podziêkowania sponsorom firmie AGpol oraz Gilicki Bike, a tak¿e zaprezentowania w³adzom miasta i ca³ej spo³eczno¶ci rowerowej naszych dzia³añ i planów.
Ca³± galê uda³o siê nam zorganizowaæ dziêki wsparciu Hotelu Nest w Gnie¼nie, który udostêpni³ nam doskonale wyposa¿on± salê konferencyjn± i przygotowa³ poczêstunek dla wszystkich go¶ci. A sklep rowerowy Gilicki Bike z Kalisza udostêpni³ nam rowery, które stanowi³y doskona³e t³o dla prezentacji.
Gala sk³ada³a siê z czê¶ci wprowadzaj±cych go¶ci w dzia³alno¶æ ca³ego klubu na arenie regionalnej oraz ogólnopolskiej, udzia³u naszych reprezentantów w zawodach ogólnopolskich, a tak¿e zaprezentowali¶my nasze plany na kolejny sezon.
Na pocz±tku oczywi¶cie zapoznali¶my go¶ci z histori± klubu oraz krótko przedstawili¶my zmiany jakie nast±pi³y w najbardziej dla nas znacz±cym 2008 roku, kiedy to klub usamodzielni³ siê i rozpocz±³ swe najnowsze dzieje. By³o to oczywi¶cie tylko wstêpem do prezentacji cyklu AGpol Gniezno Grand Prix MTB 2009, który by³ naszym wielkim sukcesem i pozwoli³ promowaæ kolarstwo górskie w okolicach Gniezna, a nasze zawody s± coraz bardziej rozpoznawalne w ¶rodowisku kolarskim i przyci±gaj± uczestników z ca³ej Wielkopolski. Najbardziej cieszy, ¿e uczestnicy s± bardzo zadowoleni z wymagaj±cych tras i sposobu organizacji zawodów, co potwierdza regularny udzia³ wielokrotnego Mistrza Wielkopolski Radka Lonki oraz wielu innych bardzo dobrych zawodników.
Kolejn± czê¶ci± gali by³a prezentacja naszych najbardziej charakterystycznych zawodów, czyli Skoda Maratonu, który jest bardzo cenion± imprez± o zasiêgu ogólnopolskim. W tym roku mimo bardzo niekorzystnych warunków pogodowych ¶ci±gn±³ on na gnie¼nieñski rynek ponad dwustu rowerzystów. Zmierzyli siê oni z jedn± z najtrudniejszych tras w ca³ym województwie, a najbardziej charakterystyczn± czê¶ci± zawodów jest start i meta na rynku w Gnie¼nie, który dodaje niezwyk³ego kolorytu ca³ej imprezie. Jak wa¿ny jest to element najlepiej mówi± g³osy samych uczestników, którzy twierdz±, ¿e to niezapomniane prze¿ycie finiszowaæ w cieniu Katedry w Gnie¼nie.
Fina³em naszego spotkania by³a prezentacja AGpol Teamu, która zosta³a poprzedzona filmem promocyjnym i wjazdem ca³ej dru¿yny do sali. Krótk± historiê dru¿yny oraz jej tegoroczne osi±gniêcia przedstawi³ znany i ceniony w ¶rodowisku kolarskim dziennikarz Piotr Kurek oraz w sposób multimedialny organizator serii Skandia Maraton Lang Team, Pan Czes³aw Lang. Przedstawili oni ca³± dru¿ynê oraz poszczególnych jej cz³onków, a tak¿e nasze cele na zbli¿aj±cy siê sezon. Podziêkowali¶my tak¿e naszym sponsorom, bez których nie by³by mo¿liwy nasz udzia³ w tak wielu zawodach i osi±gniecie tak znacz±cych sukcesów.
Po przedstawieniu tego co za nami, zaprezentowali¶my nasze przysz³oroczne plany organizacyjne i dalsz± wizjê rozwoju klubu.
W trakcie gali g³os zabrali Pose³ Tadeusz Tomaszewski oraz Prezydent Gniezna Jacek Kowalski, którzy bardzo serdecznie wypowiadali siê o naszej dzia³alno¶ci, a My bardzo serdecznie dziêkujemy im za udzia³ i chêæ wspó³pracy z klubem.
Wszystkich nieobecnych zapraszamy na wiosenn± prezentacjê zawodów oraz dru¿yny na sezon 2010.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>