Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Prze³aj w Jarocinie Udostpnij
Wszystko zaczê³o siê od porannego poniedzia³kowego wyjazdu do Jarocina na zawody prze³ajowe. Wszyscy zaskoczeni padaj±cym ¶niegiem i my¶lami, jakie to bêdzie tam b³oto. Po zapisaniu siê ruszyli¶my do boju. Szybkie przebranie siê w kolarskie ciuszki i jazda. Zapoznanie siê z trasa i na start, gdzie pierwszy do wy¶cigu w mojej kategorii przyby³em ja. Nie by³o wspaniale, ani te¿ ¼le, gdy¿ by³y to moje i Dawida pierwsze zawody w prze³aju. Ucieszony, ¿e zakoñczy³em wy¶cig w ¶rodku stawki bez ¿adnej wiêkszej kontuzji pojecha³em szybko na start, aby ogl±daæ wy¶cig mastersów, w którym startowa³ Radek, oraz wy¶cig elity, w którym startowa³ Dawid. Dopingowa³em ich ile mo¿na by³o wiêc przyjechali na metê prawie równo. Wszyscy cali i szczê¶liwi przebrali¶my siê i zjedli¶my, po czym wrócili¶my do Gniezna.
Na nastêpny dzieñ wybrali¶my siê na drugie zawody tak¿e w Jarocinie na tej samej trasie. Ka¿dy z nas odczuwa³ lekkie zmêczenie, lecz wszyscy pojechali¶my tzw. Drug± czê¶æ. Szybkie uzupe³nienie wpisowego i jazda na rowery. Trasa praktycznie w niczym niezmieniona wiêc pamiêtamy j± i pojedziemy jak najlepiej. Zarówno Radek, Dawid jak i ja pojechali¶my najlepiej jak mogli¶my, a w wyniku tego ka¿dy z nas prawie sta³ na podium. Po jednym jak i drugim wy¶cigu nasze rowery by³y totalnie zalane b³otem, a my wygl±dali¶my jakby¶my pracowali po kilkana¶cie godzin dziennie przy wycieku ropy naftowej ;)
Zdjêcia

Wyniki:
Dzieñ pierwszy: Radek: 4 miejsce; Dawid: 3 miejsce; Szymon: 9 miejsce
Drugi Dzieñ: Radek: 4 miejsce; Dawid: 2 miejsce; Szymon: 6 miejsce.
autor: Beny
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>