Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Pierwszy Powerade Udostpnij
Nasze starty 2010

10 kwietnia w cieniu tragedii narodowej odby³a siê pierwsza tegoroczna edycja "Powerade Suzuki MTB Marathon". Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego reprezentowa³o a¿ 8 zawodników. Najlepiej z naszych wypadli zawodnicy AGpol Teamu - Oskar Pluciñski i Micha³ Putz, którzy w swoich kategoriach zajêli odpowiednio pierwsze i trzecie miejsce. Poni¿ej kilka s³ów o maratonie od samych startuj±cych oraz rezultaty wszystkich naszych reprezentantów:

Dawid Marosz:
... Najbardziej przeszkadza³ przelotny deszcz, szczególnie podczas szosowych odcinków jechanych pod wiatr. Trochê obawia³em siê czy dotrwam w dobrej formie do koñca bo od 15 km nogi sta³y siê "ciê¿kie" wiêc stara³em siê oszczêdzaæ. Taktyka chyba okaza³a siê skuteczna bo na ostatnich kilometrach mia³em jeszcze sporo si³. Miejsce takie sobie ale i tak powy¿ej oczekiwañ ...

Dariusz £ukasiewicz :
...Sam Maraton - polecam ka¿demu na rozpoczêcie sezonu - trasa ³atwa, szybka, naprawdê dla ka¿dego. Niestety wydarzenia od nas niezale¿ne (tragedia w Smoleñsku) spowodowa³y, ¿e nie by³a to radosna impreza. Ale start w jednej grupie z Maj± budzi nie tylko emocje kolarskie ale i te typowo mêskie...


Reprezentanci GKKG
a) AGPol Team GKKG:
- Tomasz Wachowiak - Mega (97/558Open, 9/30 M1)
- Micha³ Putz - Giga (6/201Open, 3/73 M2)
- £ukasz Putz - Mega (102/558Open, 55/191 M2)
- Patryk Franc - Giga (71/201Open, 33/73 M2)
- Franciszek Sawicki - Mega (144/558Open, 5/24 M5)
- Oskar Pluciñski – Mega (33/558Open, 1/30 M1)
b) AGPol GKKG:
- Dawid Marosz - Mega (100/558Open, 53/191 M2)
- Dariusz £ukasiewicz – Mini (73/168 Open, 5/15 M4)

Komentarze
Matii dnia 14 kwiecie 2010 19:58:07
Gratulacje - tak na dobry pocz±tek startów smiley oby wyniki by³y jeszcze lepszesmiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>