Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Mistrzostwa Polski Masters - Piekoszów Udostpnij
Nasze starty 2010
Dawid Marosz:
Piekoszów ko³o Kielc by³ w minion± sobotê miejscem zmagañ kolarzy szosowych walcz±cych o tytu³ Mistrza Polski Masters. Jako jednoosobowa reprezentacja AGpol GKKG startowa³em w najsilniej obsadzonej kategorii Masters I (wiek 30-39 lat) na dystansie 81 km. Oto moja krótka relacja ze ¶rodka kolarskiego peletonu.
Trasa okaza³a siê niezbyt wymagaj±ca, zaledwie jeden nieco d³u¿szy podjazd na pêtli i drugi tu¿ przed met± oraz krótki zjazd, gdzie dokrêca³o siê do 70 km/h. Pierwsze ataki z 70 osobowego peletonu zaczê³y siê ju¿ kilka kilometrów po starcie. Postanowi³em jednak nie anga¿owaæ siê w te próby lecz utrzymywaæ siê z przodu grupy i skupiæ na pilnowaniu teoretycznie najsilniejszych przeciwników. Niestety strategia ta okaza³a siê nie do koñca skuteczna, poniewa¿ jedna z puszczonych ucieczek zdoby³a wystarczaj±c± przewagê aby dojechaæ do mety przed zasadnicz± grup±. Kilkana¶cie kilometrów przed met± uda³o mi siê odskoczyæ od peletonu licz±c na to, ¿e kto¶ odjedzie razem ze mn±. Szybko okaza³o siê, ¿e jadê sam z przewag± kilkudziesiêciu, mo¿e nawet 100 metrów. Po chwili dojecha³o do mnie kilku zawodników a chwilê pó¼niej... ca³a reszta :). Nie mogê mówiæ o pechu, poniewa¿ na ostatnich kilometrach unikn±³em kraksy o centymetry omijaj±c sun±ce po asfalcie sczepione ze sob± rowery. Wskutek powsta³ego zamieszania grupa podzieli³a siê na dwie mniejsze ale tylko na moment (zadzia³a³a niepisana zasada, aby w takiej sytuacji nie atakowaæ). Przygotowuj±c siê do finiszu walczyli¶my o miejsca poza podium, poniewa¿ te by³y ju¿ rozdane dla tych, którzy dzielnie uciekali przez wiêkszo¶æ dystansu. Meta pod górê raczej mnie faworyzuje, ale ju¿ na pocz±tku podjazdu poczu³em, ¿e „odcina mi pr±d”. To by³a cena za aktywn± jazdê przez wiêksz± czê¶æ wy¶cigu. Tak czy owak, pierwsze Mistrzostwa Polski Masters ju¿ za mn±. Liczê, ¿e w nastêpnych wystartujemy w liczniejszym sk³adzie, bo kolarstwo szosowe to taki szczególny rodzaj sportu – indywidualny i zespo³owy zarazem.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>