Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Red Bull Kwiat Paproci Udostpnij
Nasze starty 2010
Tomasz Góralczyk:
Red Bull Kwiat Paproci Red Bull Kwiat Paproci – kiedy pierwszy raz przeczyta³em o tej imprezie, która mia³a byæ ca³onocn± imprez± na pla¿y po³±czon± z je¿d¿eniem na rowerze po lesie z latark± na g³owie, a wszystko to opatrzone znaczkiem Red Bulla, pomy¶la³em – trzeba tam byæ ! Jaki¶ czas pó¼niej okaza³o siê, ¿e pula nagród w imprezie wynosi 20 000 z³, co spowodowa³o, ¿e startem zainteresowa³o siê wielu „¶cigantów”, w tym ekipa Agpol Team. Tak powsta³ szybki plan wyjazdu do Sopotu.


To co zastali¶my na miejscu robi³o wra¿enie. Impreza przygotowana z ogromnym rozmachem a przy tym absolutnie perfekcyjnie w ka¿dym detalu. Rzucê tylko kilka hase³ ¿eby¶cie mieli pojêcie o czym mówiê : w Trójmie¶cie na ka¿dym wiêkszym skrzy¿owaniu billboardy z plakatem imprezy, ogrodzone miasteczko zawodów, a w nim przebieralnie, prysznice, punkty masa¿u, ogromny namiot z bufetem, scena na pla¿y, relacja na ¿ywo w internecie i na telebimach, ochroniarze i ratownicy na ka¿dym zakrêcie trasy, o¶wietlenie najtrudniejszych elementów trasy, transmisja w radiu, setki fotoreporterów i kamerzystów, niebieskie dywany, czerwone kanapy...
To, ¿e Red Bull wyda³ na t± imprezê duuu¿o kasy by³o widaæ wszêdzie.

Na starcie GKKG reprezentowali¶my w cztery osoby – ja i Pawe³ startowali¶my solo, a Tomek i £ukasz startowali jako zespó³, czyli podczas gdy jeden jecha³ drugi odpoczywa³. Start punktualnie o 21:02. Najpierw runda honorowa po Sopocie, a pó¼niej ruszyli¶my na w³a¶ciw± pêtlê. Trasa w du¿ej czê¶ci poprowadzona by³a g³adkimi ¶cie¿kami rowerowymi dziêki czemu pokonywa³o siê j± dosyæ szybko, ale nie zabrak³o oczywi¶cie elementów terenowych – najpierw wjazd na pla¿e i podbieg pod nadmorski klif, kilka singletracków w lesie z przejazdem przez drewniany mostek i jednym d³u¿szym podjazdem, pó¼niej znowu trochê wybrukowanej ¶cie¿ki i wjazd na najtrudniejszy i zarazem najfajniejszy odcinek trasy – krêt± le¶n± ¶cie¿kê zakoñczon± bardzo technicznym zjazdem z mo¿liwo¶ci± objazdu po schodach obok. Niby ³atwo i przyjemnie, ale gdy we¼miemy pod uwagê jazdê w nocy i to przez ponad 7 godzin wcale tak ³atwo nie jest. Jak ju¿ wspomnia³em, w najbardziej niebezpiecznych miejscach na trasie organizatorzy zainstalowali o¶wietlenie, ale generalnie trzeba by³o liczyæ na swoje wyposa¿enie. Na szczê¶cie moja kupiona dzieñ przed wyjazdem czo³ówka za 10z³ zda³a egzamin i wiêkszych problemów z widoczno¶ci± nie mia³em.

Na kilku pierwszych rundach na trasie by³o dosyæ t³oczno, pó¼niej ponad 200-osobowa grupa nieco siê rozjecha³a, ale i tak praktycznie ca³y czas mia³o siê kogo¶ przed lub za sob±. Faworyci (A.Kaiser, bracia Banach) przez ca³± noc utrzymywali mordercze tempo zaliczaj±c jedno okr±¿enie za drugim, ale nasz zawodnik – Pawe³ Farion, któremu ¿aden dystans niestraszny, równie¿ dzielnie walczy³. Ja maj±c za cel dotrwanie do koñca jecha³em ca³y czas równym tempem oraz robi±c krótkie przerwy na uzupe³nienie wêglowodanów w bufecie. Co jaki¶ czas wyprzedzali mnie £ukasz lub Tomek, którzy jad±c w dru¿ynie, zmieniali siê co kilka okr±¿eñ.

Mija³y godziny, a my ci±gle jechali¶my. Robi³o siê coraz zimniej i coraz ciemniej. Na szczê¶cie pêtla by³a na tyle krótka, ¿e ju¿ po kilku okr±¿eniach mo¿na by³o zapamiêtaæ jak jechaæ wszystkie kluczowe fragmenty, tak aby pó¼niej, w ciemno¶ci nie obawiaæ siê pu¶ciæ hamulców i mimo zmêczenia czerpaæ przyjemno¶æ z jazdy.

Moja taktyka pt. „jechaæ swoje” przynios³a dobre efekty i mimo ogromnego jak na mnie dystansu nie czu³em zmêczenia w nogach. Gorzej by³o z krêgos³upem i ...siedzeniem. Si³ wystarczy³o mi nawet na ostr± walkê na finiszu. Oko³o godziny 4:30 ukoñczy³em ten niesamowity wy¶cig zaliczaj±c 19 pe³nych okr±¿eñ, zajmuj±c 48 pozycjê, pokonuj±c przy tym 136 km i ustanawiaj±c tym samym mój nowy rekord je¶li chodzi o liczbê przejechanych kilometrów w jednym dniu, a w³a¶ciwie w nocy :)

Nie zawiód³ nasz czarny koñ – Pawe³ zaj±³ znakomite 6. miejsce i w nagrodê zainkasowa³ 500pln. Tomek i £ukasz w klasyfikacji dru¿yn zajêli 9. miejsce. Zwyciêzc± zosta³ Andrzej Kaiser, który zaliczy³ 29 okr±¿eñ pokonuj±c tej nocy ponad 200km. W nagrodê otrzyma³ 2500pln oraz nowego Citroena na dwa miesi±ce z o¶mioma bakami paliwa do wykorzystania.

Podsumowuj±c – niesamowita impreza i niesamowite prze¿ycie. Polecam ka¿demu !


Zdjêæ nie mamy, ale mo¿ecie obejrzeæ materia³ filmowy zamieszczony na YouTube oraz relacjê Red Bulla poni¿ej. Transmisje z zawodów mo¿na obejrzeæ 26 czerwca o 12:15 w TVP Sport.Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>