Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Pierwsza B³êkitna Pêtla za nami Udostpnij
No i sta³o siê. Po wielu latach przerwy powróci³a do Gniezna dyscyplina bêd±ca najpopularniejsz± na ¶wiecie odmian± kolarstwa. Wy¶cig szosowy „B³êkitna Pêtla” zosta³ rozegrany na 14 kilometrowej rundzie ze starem i met± usytuowan± na prowadz±cym pod górê odcinku drogi w Jankowie Dolnym. Na starcie pojawili siê zawodnicy z ró¿nych rejonów Polski a nawet jeden przedstawiciel Rosji. Wy¶cig ten na pewno pozostanie na d³ugo w pamiêci startuj±cych kolarzy za spraw± ekstremalnych warunków pogodowych, w których przysz³o im rywalizowaæ. Pocz±tek zawodów to s³oñce i ponad 30 stopniowy upa³, ale ju¿ na pierwszej pêtli zacz±³ padaæ deszcz, który przeszed³ w ulewê a nastêpnie w gradobicie. To w³a¶nie trudne warunki pogodowe i wymagaj±ca trasa spowodowa³y, ¿e czê¶æ zawodników nie ukoñczy³a wy¶cigu a do mety kolarze doje¿d¿ali w ma³ych grupkach powsta³ych z porozrywanego peletonu.
Galeria zdjêæ 1 (fot. Mateusz Góralczyk)
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>