Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Eko-Dêbówiec 2010 Udostpnij
Wy¶cig na Dêbówcu odby³ siê po raz dwunasty. Dopisa³a pogoda, dopisali uczestnicy. Po³±czenie wy¶cigu z Rajdem Ekologicznym zaowocowa³o prawdziwie piknikow± atmosfer± w okolicy Le¶nictwa Go³a¼nia, gdzie usytuowany by³ start i meta. Oczywi¶cie czar prysn±³ gdy tylko pad³o has³o „Start !”. Sielanka zamieni³a siê w ostr± rywalizacjê, do której stanê³o prawie 50 zawodników i zawodniczek reprezentuj±cych przynajmniej trzy ró¿ne pokolenia. Odmieniona w stosunku do lat ubieg³ych trasa, oferowa³a to, co w Lasach Królewskich najlepsze – by³y szybkie odcinki po p³askim, mêcz±ce podjazdy, a nawet wymagaj±ce odrobiny techniki zjazdy. Wszystko to w otoczeniu piêknej, dzikiej przyrody.
Na mecie na uczestników czeka³o pieczenie kie³basek i rozdanie nagród. Pó¼niej wszyscy w dobrych nastrojach, dotlenieni i z u¶miechami na twarzach rozjechali siê do domów – oczywi¶cie na rowerach, bo Rajd Ekologiczny i Eko-Dêbówiec zorganizowane by³y w ramach obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu.
Wyniki: Link
Zdjêcia:
Galeria 1 (fot. Piotr Góralczyk)
Galeria 2 (fot. Dawid £ukasiewicz)
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>