Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Kolarze szosowi zakoñczyli sezon 2010 Udostpnij
Nasze starty 2010 Kolarze na rowerach je¿d¿± ca³y rok, ale nastêpuje moment w roku kiedy koñczy siê sezon startowy. Ostatni wy¶cig szosowy w Wielkopolsce odby³ siê na samochodowym torze Poznañ.
16 pa¼dziernika (sobota) popsu³a siê pogoda, pada³a m¿awka i wia³ bardzo silny wiatr, ale nie przestraszy³o to zawodników, którzy licznie stawili siê na starcie. W¶ród nich stanê³o dwóch reprezentantów Agpol GKKG : Dawid Marosz i Rados³aw Jaskulski. W zawodach oprócz kolarzy szosowych mogli startowaæ zawodnicy na rowerach MTB oraz rolkarze.
Radek i Dawid brali udzia³ w wy¶cigu g³ównym na 12 okr±¿eñ (49km). Zawodnicy GKKG starali siê jechaæ bardzo aktywnie - Dawid Marosz kilkakrotnie próbowa³ uciec z peletonu, niestety za ka¿dym razem by³ doganiany podobnie jak wielu innych zawodników. "Kasowanie" ucieczek by³o spowodowane bardzo wyrównanym poziomem kolarzy. Silny wiatr i rwane tempo skutkowa³o du¿ymi zmianami prêdko¶ci od 25km/h do 60km/h. Na 8 pêtli uda³o siê dwójce zawodników odjechaæ z peletonu. Pocz±tkowo niewielka przewaga systematycznie wzrasta³a i na mecie wynios³a ponad 1 minutê.
Wy¶cig wygra³ Krystian Michalak. Z peletonu do koñca trwa³y próby ucieczki lecz bez skutku. Radek na finiszu z peletonu zaledwie o pó³ ko³a przegra³ z zesz³orocznym mistrzem ¶wiata Arkadiuszem Garczarkiem, ale i tak odniós³ ¿yciowy sukces wygrywaj±c w swojej kategorii wiekowej. Dawid Marosz dojecha³ w peletonie.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>