Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Gala Gnie¼nieñskiego Sportu Udostpnij
zobacz zdjêciaW pi±tek 12 listopada w gnie¼nieñskim teatrze im. Aleksandra Fredry odby³a siê VI Gala Gnie¼nieñskiego Sportu. Gospodarzem jak co roku by³ Prezydent Miasta Gniezna p. Jacek Kowalski. W¶ród zaproszonych klubów sportowych dzia³aj±cych na terenie naszego miasta nie zabrak³o GKKG. Nasz klub reprezentowali prezes - Darek £ukasiewicz, v-ce prezes - Dawid Marosz i g³ówny organizator imprez kolarskich - Radek Jaskulski. Otrzymali¶my z r±k p. Prezydenta okoliczno¶ciowe podziêkowania, który doceni³ trud organizacyjny jak równie¿ wyniki sportowe w mijaj±cym roku. W czasie krótkiej prezentacji GKKG prezes wspomnia³ o wynikach zawodników przede wszystkim w cyklu Skandia Maraton Lang Team, jak równie¿ personalnie wspomnia³ najwiêksze osi±gniêcie mijaj±cego roku jakim niew±tpliwie by³ udzia³ Micha³a Putza w Mistrzostwach ¦wiata w Maratonach MTB, które odby³y siê w sierpniu w Niemczech. VI Gnie¼nieñsk± Galê Sportu na koniec u¶wietni³ wystêp jak zawsze znakomitego Marcina Dañca.
Przy tej okazji prezes sk³ada wyrazy serdecznych podziêkowañ wszystkim, którzy przyczynili siê do tego, ¿e Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego zosta³ zauwa¿ony w¶ród innych klubów naszego miasta. To dziêki Wam zyskali¶my to uznanie - DZIÊKI.
Kilka zdjêæ z Gali w Galerii.
Komentarze
jOzzy dnia 14 listopad 2010 21:00:33
Gratulacje !
To dobrze, ¿e klub i osi±gniêcia jego zawodników zosta³y zauwa¿one. Sport w Gnie¼nie, to nie tylko ¿u¿el, hokej na trawie (dominuj±ce dyscypliny), to równie¿ kolarstwo i jego ró¿ne odmiany.
Dawid Marosz dnia 15 listopad 2010 19:19:46
Mo¿na powiedzieæ, ¿e wyszli¶my z cienia lub parafrazuj±c prezesa Darka - z krzaków smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>