Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Misiek podsumowuje swój sezon Udostpnij
Zimowe, a w zasadzie oko³o¶wi±teczne wieczory nie zachêcaj± do spacerów. Zima czeka nas bardzo sroga wiêc trzeba zbieraæ motywacje do treningów i przygotowañ. Osobi¶cie czerpiê j± ze wspominania minionych wy¶cigów i czytania relacji z przebytych zawodów. W takim razie mam nadzieje, ¿e moje poni¿sze wypociny pozwol± komu¶ w zmotywowaniu siê do wyj¶cia na rower przy takiej pogodzie za oknem...

Przygotowanie w poprzednim sezonie kosztowa³o mnie bardzo du¿o wyrzeczeñ i mnóstwa pracy.
Mogê ¶mia³o powiedzieæ, ¿e moje zimowe przygotowania wykona³em na 100%. Nawet uda³o mi siê wyjechaæ na zgrupowanie do W³och gdzie doszlifowa³em formê pod okiem trenera Rafa³a Hebisza.

  Przed sezonem zaplanowa³em sobie w³a¶ciwie dwa konkretne cele. Po pierwsze walka o pierwsz± trójkê Pucharu Polski , po drugie walka o pierwsz± 50 w Mistrzostwach ¦wiata w maratonie.
Pocz±tek sezonu to do¶æ dobre wy¶cigi, które pokaza³y, ¿e mo¿liwa jest walka z czo³owymi zawodnikami w Polsce.

   Puchar Polski rozpoczêty w Zgierzu u¶wiadomi³ mi jednak, ¿e o wyjazd na Mistrzostwa ¦wiata bêdzie naprawdê ciê¿ko. Kolejny wy¶cig w Bielawie potwierdzi³ moje obawy i w³a¶ciwie od tego momentu rozpoczê³o siê nerwowe przeliczanie punktów po ka¿dej kolejnej edycji. ¦rodkowa czê¶æ sezonu da³a mi pewien prze³om w treningach i motywacji. Po pierwsze okaza³o siê ¿e uda mi siê wyjechaæ na Mistrzostwa ¦wiata, po drugie wystartowa³em w S³ubicach, wy¶cigu bardzo silnie obsadzonym, z mnóstwem super nagród. W trakcie loterii uda³o mi siê wygraæ wyjazd na tygodniowy pobyt rowerowy w Bike Station w Hiszpanii. Z d³u¿szej perspektywy by³a to jedyna mi³a rzecz, która spotka³a mnie w tym sezonie.
Zwi±zane by³o to g³ównie z tym, i¿ finalizacja Pucharu Polski przez PZKol by³a po prostu zwyczajn± pora¿k±. Zarówno organizacyjn± jak i szkoleniow±.

  Sam wyjazd na M¦ by³ z kolei moj± osobista pora¿k±. Nie uda³o mi siê ukoñczyæ najwa¿niejszego wy¶cigu w sezonie, a co gorsza co¶ niedobrego dzia³o siê z moim organizmem. Po powrocie okaza³o siê, ¿e zatru³em siê do¶æ dziwnym typem bakterii jelitowych i musia³em rozpocz±æ 2 miesiêczne leczenie.

   Z tego miejsca chcia³em podziêkowaæ Grzegorzowi Golonko za pomoc jak± udzieli³ nam wspomagaj±c wyjazd na M¦. W ramach podziêkowania postaram siê za rok rozpocz±æ starty w jego cyklu maratonów jako g³ównym i priorytetowym.
   Mistrzostwa Polski w Maratonie równie¿ zakoñczy³y siê pod wp³ywem bakterii, któr± teraz bêdê nazywa³ swoja kole¿ank± albo mieszkank±, bo jak dowiedzia³em siê od lekarza, ju¿ nigdy siê jej nie pozbêdê. Mogê tylko zmniejszyæ jej ilo¶æ w organizmie. Musia³em zaprzestaæ bardzo intensywnych treningów i zmniejszyæ objêto¶æ treningow±.

   Ca³e szczê¶cie, ¿e lipcowe zmagania i wygrana w tym czasie nagroda, pozwoli³y mi na tygodniowy, rowerowy pobyt w Hiszpanii. W zasadzie dopiero tam powróci³o dziecinne uczucie niesamowitej rado¶ci z jazdy po szlakach tak niesamowitych, ¿e w zasadzie nie wiem czy gdziekolwiek na ¶wiecie mo¿na znale¼æ tak bajeczn± okolice.
Chcia³em od siebie dodaæ, ¿e Bike Station to naprawdê profesjonalny, aktywny wypoczynek w¶ród piêknych terenów i we wspania³ym hotelu.
Je¶li tylko okazja siê nadarzy lub znów wygram jak±¶ wycieczkê to mam nadzieje, ¿e uda mi siê wróciæ w tamte strony. Wszystkim, którzy chc± dobrze potrenowaæ lub te¿ pozwiedzaæ czy te¿ nawet wypocz±æ w ciep³ych krajach to szczerze polecam wyjazd z Bike Station

   Przygotowania do nastêpnego sezonu up³ywaj± w¶ród ¶niegowego szaleñstwa. Jest to oczywi¶cie przerywane konieczno¶ci± utrzymania siê oraz poszukiwania sponsorów na kolejny sezon.
   Mam nadzieje, ¿e bêdzie on lepszy od poprzedniego. Oczywi¶cie bêdzie to uzale¿nione od wielu czynników, a najwa¿niejszym z nich na dzieñ dzisiejszy jest znalezienie odpowiedniego wsparcia, które pomo¿e mi w realizacji moich ambitnych celi.

Pozdrawiam
Micha³ PutzKomentarze
LosMisiakos dnia 14 grudzie 2010 20:50:58
G³osujcie na sportowca roku:
SMS o tre¶ci TC.KURIER.23 pod numer 71068 koszt tylko z³otówka.

Je¿eli nie nie zag³osujesz to znaczy, ¿e popierasz PZPN smiley
Dawid Marosz dnia 15 grudzie 2010 18:03:38
Zag³osowa³em... A pamiêtasz co mówi³em o ¶ciganiu na szosie? smiley
LosMisiakos dnia 15 grudzie 2010 20:23:17
Dobra dobra. Najpierw rower u¿ycz to bêde niszczy³ na szosie smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>