Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
[Prze³aj] Memoria³ Zbyszka i Marka Udostpnij
Nasze starty 2011 W minion± niedzielê 6 lutego 2011 zawodnicy GKKG w licznym jak na t± porê roku bo a¿ 5-osobowym sk³adzie pojawili siê na starcie prze³ajowego wy¶cigu w Poznaniu.
Memoria³ Zbyszka i Marka organizowany ju¿ po raz III na terenie O¶rodka T.K.K.F. Winogrady przyci±gn±³ kilkudzisiêciu kolarzy ...


By³ to dla nas pierwszy start w tym sezonie, pierwszy sprawdzian dyspozycji bo trudno jeszcze mówiæ o formie (w koñcu to ¶rodek zimy). Uda³o siê zmontowaæ piêcioosobowy sk³ad w postaci Radka, Piotra, Micha³a, Szymona i mnie co bior±c pod uwagê panuj±ce warunki pogodowe samo w sobie by³o sukcesem. Zawody generalnie w deszczu i b³ocie czyli dok³adnie tak jak powinny wygl±daæ prze³aje. Szymon startowa³ jako pierwszy w kategorii junior, Piotr i Micha³ w elicie, natomiast Radek i ja w ostatnim wy¶cigu dnia – najliczniej obsadzona kategoria masters.
Pêtla, na której przysz³o nam siê ¶cigaæ mo¿e nie by³a trudna technicznie, ale sekcje biegowe (szczególnie podwójne schody) i dos³ownie zatrzymuj±ce rower w miejscu b³otniste odcinki powodowa³y wybicie z rytmu i utratê sporej ilo¶ci si³. Do kluczowych
elementów nale¿a³y umiejêtno¶æ zsiadania i wsiadania na rower „w biegu”, p³ynnego pokonywania ciasnych nawrotów i jazdy w b³otnych koleinach.
Staraj±c siê opisaæ mój wy¶cig w kilku s³owach: stoj±c na starcie postanowi³em od samego pocz±tku pojechaæ bardzo mocno by unikn±æ utraty si³ na walkê w ¶rodku stawki. Plan siê powiód³ i pierwsze okr±¿enie przejecha³em na 2 pozycji, maj±c za plecami Wojciecha Jurasza i Piotra Zellnera, a ju¿ do¶æ daleko przed sob± Radka Lonkê :). Niestety narzucone pocz±tkowo tempo okaza³o siê zbyt du¿e i spad³em na 3 a pó¼niej na 4 miejsce . Jad±c na 4 pozycji stara³em siê stopniowo powiêkszaæ przewagê nad goni±cymi mnie zawodnikami – podium by³o jednak poza zasiêgiem.
Ostatecznie finiszowa³em czwarty, Radek pomimo problemów z biodrem ukoñczy³ wy¶cig w ¶rodku stawki. Piotr, Micha³ i Szymon te¿ pokazali charakter na trasie.
Poza wymiarem sportowej rywalizacji III Memoria³ Marka i Zbyszka by³ mi³ym spotkaniem ludzi pozytywnie zakrêconych na punkcie dwóch kó³ek.
[Galeria zdjêæ]

W wy¶cigu juniorów triumfowa³ Mateusz Pihulak z ¯ar natomiast zarówno w elicie jak i mastersach, startuj±c kolejno w obu wy¶cigach wygra³ Rados³aw Lonka. Wiêcej informacji na stronie www.kurek-rowery.pl.

tekst: Dawid Marosz


Komentarze
rzeznik_powidz dnia 14 luty 2011 17:45:09
oto kilka fotek z zawodow

https://picasaweb.google.com/borus106/Memorial?feat=content_notification#
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>