Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Zmiany w GKKG Udostpnij
GKKGSezon 2010 by³ dla naszego klubu nad wyraz udany. Zajêli¶my 4 miejsce (2 rok z rzêdu) w klasyfikacji generalnej Skadia Maraton Lang Team a nasi zawodnicy czêsto stawali na „pudle”w zawodach na terenie ca³ego kraju. Sukcesy te zosta³y zauwa¿one nie tylko w I Stolicy Polski ale równie¿ przez szerok± spo³eczno¶æ kolarsk±. Da³o to mo¿liwo¶æ dalszego rozwoju naszych czo³owych zawodników. Oskar Pluciñski otrzyma³ propozycjê startów w barwach Shimano Polska natomiast Micha³ Putz i Szymon Bere¼nicki w sezonie 2011 bêd± reprezentowali Kellys Team. Trochê ¿al nam tego rozstania ale ¿yczymy im powodzenia i wielu udanych startów. W naszym sk³adzie zabraknie tak¿e Paw³a Fariona oraz Franciszka Sawickiego.
Uda³o nam siê natomiast pozyskaæ jednego z czo³owych zawodników naszego regionu Andrzeja Figaja. Mamy nadziejê, ¿e Andrzej jako nowy lider klubu niejednokrotnie zab³y¶nie form± bo wiemy, ¿e staæ go na wiele. Pojawi³o siê te¿ kilka nowych twarzy. Nie mo¿na nie wspomnieæ o Paulinie Cabanek, obecnie jedynej przedstawicielce p³ci piêknej w GKKG, która zadeklarowa³a walkê do ostatniej kropli potu na trasach maratonów MTB.
Je¶li kto¶ chcia³by pojawiæ siê w barwach GKKG na starcie wielu znakomitych imprez kolarskich w Polsce to serdecznie zapraszamy.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>