Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
[XC] Kujawia XC - My¶lêcinek Udostpnij
Nasze starty 2011 27 marca to dzieñ pierwszego startu zawodników naszego klubu na zwodach Cross Country w tym roku. Wybór pad³ na My¶lêcinek ko³o Bydgoszczy gdzie odby³a siê I edycja Kujawia XC. Ekipa GKKG w mocno okrojonym, czteroosobowym sk³adzie pojawi³a siê na starcie mocno obsadzonej imprezy.

Trasa przygotowana przez organizatorów okaza³a siê niezwykle ró¿norodna. Nie brakowa³o podjazdów, niekiedy bardzo sztywnych, technicznych zjazdów oraz d³u¿szych p³askich odcinków pozwalaj±cych siêgn±æ po bidon.
Andrzej i Piotr startowali w kategorii Elita. Ja i Artur w Mastersach (Artur niestety z powodu k³opotów zdrowotnych zrezygnowa³ tu¿ przed wy¶cigiem). Elita mia³a do pokonania 6 wyczerpuj±cych pêtli, na których niemal bezkonkurencyjny okaza³ siê Rados³aw Tec³aw. Prowadz±c od startu ze spor± przewag± przejecha³ liniê mety przed Przemys³awem Ebertowskim i Rados³awem Lonk±. Nasz „lider” w tym sezonie – Andrzej, d³ugi czas trzyma³ siê blisko zawodników „Treka” ale na dwóch ostatnich pêtlach os³ab³ i nie móg³ walczyæ o miejsce w czo³owej dziesi±tce. Tym niemniej 12 pozycja przy tej klasie rywali to bardzo dobry wynik. Piotr jak sam przyzna³ przeszar¿owa³ na pierwszych kilometrach trasy narzucaj±c zbyt mocne tempo. Zem¶ci³o siê to w dalszej fazie zawodów ale i tak zdo³a³ dojechaæ w po³owie stawki.
Jako Masters mia³em do pokonania 4 pêtle co w moim przypadku oznacza³o 80 minut ¶cigania. Za rad± kolegów postanowi³em zacz±æ „spokojnie” ale niefortunne ustawienie na starcie spowodowa³o, ¿e na pierwszym okr±¿eniu musia³em wyprzedzaæ wolniejszych rywali. Kosztowa³o to nieco dodatkowego czasu i si³. Si³a to zreszt± kluczowe s³owo je¶li chodzi o ten wy¶cig w moim wykonaniu. Jeszcze sporo jej brakuje co da³o siê odczuæ na sztywniejszych podjazdach. Ostatecznie ukoñczy³em jako 10.
Ogólnie pierwsze powa¿niejsze ¶ciganie w tym roku oceniam pozytywnie. Andrzej i Piotr równie¿ umiarkowanie zadowoleni. Wszyscy zdajemy sobie sprawê, ¿e to dopiero pocz±tek sezonu ale ju¿ jest nie¼le. A bêdzie lepiej.

Oficjalne WYNIKI na kujawiaxc.pl

autor: Dawid Marosz
Komentarze
mihalw28 dnia 30 marzec 2011 22:07:56
Wszyscy zdajemy sobie sprawê, ¿e to dopiero pocz±tek sezonu ale ju¿ jest nie¼le. A bêdzie lepiej.

No ja jestem tego pewiensmileysmiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>