Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
[XC] ThuleCup 2011 Cross-Country Gniezno Udostpnij
Nasze starty 2011 Pierwsze zawody z cyklu THULE CUP 2011, czyli Cross-Country Gniezno ju¿ za nami.

Od mocnego uderzenia zainaugurowa³ organizacyjnie sezon Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego. W niedzielê nad J. Winiary odbyly siê zawody inauguruj±ce cykl zmagañ kolarzy górskich w Wielkopolsce. Thule Cup to impreza w presti¿owej, bo olimpijskiej dyscyplinie cross-country na któr± przyjecha³o ponad 200 zawodników z ca³ego kraju. Go¶cili¶my przedstawicieli Szczecina, Gdyni, Warszawy, Bytowa, Rzeszowa i wielu innych regionów, nie zabrak³o oczywi¶cie zawodników z ca³ej niemal Wielkopolski. Do¶æ powiedzieæ, ¿e w presti¿owej kategorii Masters (panowie po 30 roku ¿ycia) startowa³o ponad 100 zawodników co jest drugim wynikiem w dotychczasowej historii tych zawodów (130 w roku 2007 w Puszczykowie). By³y to zawody "dla ka¿dego" w kategorii dzieci startowa³ zawodnik w wieku lat 3, a w kategorii masters w wieku lat 63 - jak widaæ kolarstwo górskie ³±czy pokolenia. Oczywi¶cie w zawodach brali te¿ udzia³ zawodnicy GKKG dzielnie reprezentuj±c miejscowy klub.

Zawodom presti¿u doda³a obecno¶æ znakomitych go¶ci naczele z Katarzyn± Paw³owsk± - 6-cio krotn± Mistrzyni± Polski w kolarstwie oraz Dariuszem Pilakiem Starost± Gnie¼nieñskim, Rafa³em Spachaczem i Czeslawem Kruczkiem zastêpcami Prezydenta M. Gniezna, którzy oprócz roli honorowych starterów wrêczali puchary i dyplomy dla zwyciêzców.

>> WYNIKI <<

Galerie zdjêæ:
- Galeria 1 (fot. Dawid £ukasiewicz)
- Galeria 2 (fot. gniezno.com.pl)
- Galeria 3 (fot. Mateusz Góralczyk)
- Galeria 4 (fot. Tomasz Góralczyk)
Komentarze
budyn dnia 04 kwiecie 2011 22:42:13
Ohydne wszystkie te krosiwa, nie thomson?smiley
thomson dnia 04 kwiecie 2011 23:01:41
przesadzasz, na niektóre da³o siê patrzeæ, gorzej z je¿d¿eniem... smiley

btw
Mam wra¿enie, ¿e by³y to najfajniejsze zawody jakie kiedykolwiek zrobili¶my. Nie do koñca wiem dlaczego... mo¿e to pogoda jako¶ pozytywnie na wszystkich wp³ywa³a i nikomu nie chcia³o siê narzekaæ, a mo¿e to przez to, ¿e wreszcie mo¿na by³o na trasie spotkaæ kibiców autentycznie zafascynowanych wy¶cigiem... nie wiem, ale bardzo mi siê podoba³o smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>