Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
[maraton] Powerade Suzuki MTB Marathon - Murowana Go¶lina Udostpnij
Nasze starty 2011 W niedzielê 10. kwietnia dwóch naszych zawodników wziê³o udzia³ w pierwszym w tym roku maratonie z cyklu Powerade Suzuki MTB Marathon, który odby³ siê w Murowanej Go¶linie. Zachêcamy do zapoznania siê z krótk± relacj± z zawodów ...


Micha³ Waszak:
Jako, ¿e mia³em mo¿liwo¶æ pobytu w Murowanej Go¶linie przez d³ugi czas przed jak i po maratonie, oby³o siê bez wielkich przygotowañ do wyjazdu na „drugi koniec” Polski. J Sobota wieczorem, odbiór numerów startowych (razem z zaprzyja¼nion± dru¿yn± AVES Murowana Cykloza), bezproblemowo, bez kolejek, bez po¶piechu. Niedziela zapowiada³a siê przyjemnie. Poranek rze¶ki, s³oneczny. Godzina 10:00 start dystansu GIGA. Godzina 11:00 start MEGA.
Na tym dystansie walczy³ nasz baaaaardzo okrojony sk³ad zespo³u, a mianowicie Andrzej i ja. Pierwsze kilkaset metrów ulicami miasta, potem kilkadziesi±t metrów szutru i piach, piach, piach a¿ po same osie przez kolejne kilkaset metrów. (Niektórzy zawodnicy wybierali wariant le¶ny – „twardy” slalom miêdzy drzewami, op³aca³o siê).
Potem przejazd przez g³ówn± drogê Poznañ – W±growiec i wjazd w las. Nawierzchnia w lesie zmienna (podobna do trasy w Chodzie¿y, tylko troszkê mniej piasku). Przewy¿szenie nie powala³o na kolana, ale za to dystans maj±cy wed³ug organizatora 68 km, to jak na MEGA nie jest ma³o. Kilometr 54 i zaczê³o siê „XC” na Dziewiczej Górze (chyba najciekawszy element trasy). Potem ju¿ tylko oko³o 15 km do mety i finish. A oto wyniki jakie uda³o nam siê wypracowaæ:
1) Andrzej Figaj - 2:33:32 (46 open, 27 M2)
2) Micha³ Waszak – 2:47:04 (144 open, 63 M2)
Co do mojego wyniku, to ambicje s± wiêksze, ale to dopiero pierwszy wy¶cig w sezonie i liczê na to, ¿e forma bêdzie zwy¿kowaæ.
Na koniec dodam, ¿e uczestnicy imprezy nie otrzymali od organizatora ¿adnych „gratisów”. Do poprawy!

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>