Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
[maraton] Skandia Maraton LangTeam 2011 - Chodzie¿ Udostpnij
Nasze starty 2011 W sobotê 16 kwietnia rozpoczê³y siê zmagania w cyklu Skandia Maraton Lang Team 2011. Zawodnicy UKS Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego udali siê na inauguracyjne zawody jak co roku do pobliskiej Chodzie¿y. Przy przepiêknej pogodzie 11 osobowa ekipa zmaga³a siê tym razem z dwoma dystansami (mini i medio). Jak zwykle p. Czes³aw Lang przekona³, ¿e na organizowaniu widowisk sportowych zna siê jak ma³o kto - zawody te przygotowane by³y na bardzo wysokim poziomie, a liczba ponad 700 startuj±cych (przy drugich konkurencyjnych zawodach odbywaj±cych siê w wielkopolskim Dolsku) ¶wiadczy o tym, ¿e ¶ciganie siê na rowerach górskich staje siê coraz bardziej popularne i konkurencja ro¶nie...

Trasy poszczególnych dystansów organizatorzy przygotowali bardzo dobrze i myli³ by siê ten, który twierdzi³by, ¿e w Chodzie¿y nie ma gór. Mieli¶my okazjê ¶cigaæ siê w s³oñcu i w b³ocie a przejazd przez „rzeczkê” dostarcza³ du¿ych emocji.
Dla czwórki zawodników gnie¼nieñskiego klubu by³ to debiut w maratonach MTB, ale ju¿ dzi¶ pojawi³y siê zapowiedzi walki na nastêpnych edycjach, których czeka nas jeszcze 6 (Kraków, Na³êczów, Gdañsk, Rzeszów, Bia³ystok) z fina³em 1 pa¼dziernika w Kwidzynie.

tekst: Dariusz £ukasiewicz

Poni¿ej aktualne tabele wyników:

Wyniki GKKG z CHODZIE¯Y :

Dystans MEDIO :
- FIGAJ Andrzej - 10/167 Open; 5/47 M-2
- WASZAK Micha³ - 30/167 Open; 15/47 M-2
- OSSOWSKI Micha³ - 105/167 Open; 40/47 M-2
- MAROSZ Dawid - defekt

Dystans MINI :
- LISIECKI Artur - 56/320 Open; 20/85 M-3
- WACHOWIAK Tomasz - 57/320 Open; 19/63 M-2
- MAKOWSKI Marek - 95/320 Open; 14/54 M-4
- KNAST Robert - 108/320 Open; 36/85 M-3
- £UKASIEWICZ Dariusz - 127/320 Open; 21/54 M-4
- KARPIÑSKI Janusz - 209/320 Open; 6/10 M-6
- CABANEK Paulina 304/320 Open; 17/19 K-2

KLASYFIKACJA GENERALNA
Skandia Maraton LangTeam 2011 (po pierwszej edycji) :


Dystans MEDIO kategoria M-2 :
5. FIGAJ Andrzej - 1986
15. WASZAK Micha³ - 1991
40. OSSOWSKI Micha³ - 1985
Dystans MINI kategoria K-2 :
17. - CABANEK Paulina - 1990
Dystans MINI kategoria M-2 :
19. WACHOWIAK Tomasz - 1992
Dystans MINI kategoria M-3 :
20. LISIECKI Artur - 1974
36. KNAST Robert - 1974
Dystans MINI kategoria M-4 :
14. MAKOWSKI Marek - 1969
21. £UKASIEWICZ Dariusz - 1963
Dystans MINI kategoria M-6 :
6. KARPIÑSKI Janusz - 1950
Komentarze
Robert Knast dnia 18 kwiecie 2011 15:01:19
Dru¿ynowo zajêli¶my 17 miejsce(na 30 ekip).smiley
marek_m dnia 18 kwiecie 2011 17:55:25
My¶lê ,¿e jest pomy³ka nie ma punktów Andrzeja.
mihalw28 dnia 18 kwiecie 2011 20:02:41
moich równie¿
Darek dnia 18 kwiecie 2011 21:31:26
Zwraca³em uwagê, ¿e na zg³oszeniu startowym wpisujemy siê WSZYSCY !!! jako GKKG - Gniezno. Byæ mo¿e by³y inne zapisy (Gniezno, Powidz, Mogilno, itp.) i dlatego punkty posz³y lataæ.
Szczerze mówi±c nie wiem czy da siê to odkrêciæ - w±tpiê.
mihalw28 dnia 19 kwiecie 2011 06:33:47
Hm....zg³asza³em siê przez internet. Dostaj±c kartê do wype³nienia w biurze zawodów w miejscu team widnia³a nazwa GKKG Gniezno (wpisana przez organizatora). Zapewne organizator wzi±³ moje dane z poprzednich lat podczas zliczania punktów. napiszê do nich i zobzczê co siê da zrobiæ.
michalosa dnia 26 kwiecie 2011 11:48:41
http://www.skandiamaraton.pl/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=19%3Askandia-maraton-lang-team-1-edycja-chodzie-16042011-r-fot-wojtek-szabelskifreepresspl&Itemid=169&limitstart=250

W galerii na stronie Skani zdjêcie nr 275 to mojesmiley
michalosa dnia 26 kwiecie 2011 11:49:05
skandi mia³o byæ!
mihalw28 dnia 27 kwiecie 2011 19:09:58
Generalka poprawiona!
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>