Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Skoda Maraton MTB - mieszane uczucia. Udostpnij


Skoda Maraton MTB - Gniezno 2011 przeszed³ ju¿ tydzieñ temu do historii. Trochê to trwa³o zanim uda³o siê organizatorom pozbieraæ my¶li, aby relacja by³a w miarê obiektywna i pozbawiona "dziwnych" emocji. Starali¶my siê (naprawdê) aby impreza by³a najlepsza jak± jeste¶my w stanie przygotowaæ - wszak to Mistrzostwa Wielkopolski w Maratonach MTB. Tak wysoka ranga imprezy wymaga³a porozumienia organizacyjno - logistycznego z regionalnym organizatorem zawodów kolarskich.

Podzielili¶my siê obowi±zkami, a co za tym idzie i odpowiedzialno¶ci±. W miarê posiadanych mo¿liwo¶ci organizacyjnych przygotowali¶my oznaczenie i zabezpieczenie trasy - która jak s³yszeli¶my spe³ni³a oczekiwania wiêkszo¶ci zawodników. Oprawa stratu i mety te¿ nam siê chyba uda³a (byli miejscowi notable - Starosta i Prezydent, najbardziej kompetentny prowadz±cy, by³y puchary i koszulki mistrzowskie i wreszcie nagrody). Dwa czynniki, na które kompletnie nie mieli¶my wp³ywu bardzo pozytywnie nas zaskoczy³y - my¶lê tu o frekwencji - DZIÊKUJEMY UCZESTNIKOM, i o pogodzie. Cieszy nas niezmiernie fakt, ¿e na imprezê o tak naprawdê lokalnym znaczeniu przyjezd¿aj± zawodnicy z krajowej czo³ówki. Próbuj± te¿ swych si³ debiutanci.

Oczywi¶cie nie odby³o siê bez uchybieñ. Pierwsze z nich to lekko (15 min.) opó¼niony start. Wynik³o to z tego, ¿e do koñca sprawdzali¶my oznakowanie i zabezpieczenie trasy. Po drugie - niektórzy zawodnicy narzekali na brak mo¿liwo¶ci umycia rowerów po trasie. Fakt nie uda³o nam siê uzyskaæ zezwolenia na umieszczenie myjki w pobli¿u Rynku ze wzglêdu na ró¿ne imprezy towa¿ysz±ce, które odbywa³y siê w ramach obchodów Dni Gniezna.

Jednak¿e najwiêkszym cieniem na zawodach k³ad± siê zasadnicze niedoci±gniêcia ze strony wspó³organizatora. Brak elektronicznego pomiaru czasu jak i przede wszystkim kardynalny b³±d jednego cz³owieka, który doprowadzi³ w efekcie do zawalenia siê systemu wyników spowodowa³ to, ¿e impezy nie bêdziemy wspominaæ bez negatywnych emocji.

Wyniki co prawda siê pojawi³y (ze znacznym opó¼nieniem) mistrzowie zostali wy³onieni. Puchary nie zosta³y przetopione - bêd± wrêczone 5 czerwca na nastêpnych zawodach cyklu wielkopolskiego. Mistrzowie równie¿ pojad± w stosownych koszulkach - ale niesmak pozostaje.

Wielkie nasze niezrozumienie budzi równie¿ fakt kompletnej ignorancji ze strony gnie¼nieñskich mediów, które najwiêkszej imprezie kolarskiej odbywaj±cej siê w samym centrum miasta nie poswiêci³y ani s³owa.

Na koniec podziêkowania dla wszystkich, którzy przyczynili siê do tego aby Mistrzostwa Wielkopolski w Maratonach MTB - Skoda Maraton MTB - Gniezno 2011 by³y imprez± godn±.

Dziêkujemy przede wszystkim panu Staro¶cie Powiatu Gnie¼nieñskiego Dariuszowi Pilakowi oraz panu Prezydentowi Miasta Gniezna Jackowi Kowalskiemu za wsparcie i udzia³ w imprezie.

Zmagania kolarskie nie odby³y by siê gdyby nie: Ratowniczy Zastêp Harcerzy Komendy Hufca ZHP - Gniezno, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna z Trzemeszna i Modliszewa, Gnie¼nieñski Klub Amazonek, GOSiR, AudioSerwis i inni bezimieni wolontariusze. Personalnie chcieli¶my podziêkowaæ panu Radnemu Miasta Gniezna S³awomirowi Graczykowi, który na czas organizacji i trwania zawodów odwiesi³ krawat i bardzo nam pomóg³.

Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego

(fot. M.Góralczyk)
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>