Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
ENDURO WYRYPA Stronie ¦l±skie 16. - 17. lipiec 2011 Udostpnij
ROWEROWY KOKTAJL...który zwali z nóg najbardziej ¿±dnego wra¿eñ i g³odnego terenu bikera!
Organizator imprez z cyklu Enduro Wyrypa zaprasza na dwa dni intensywnej rowerowej jazdy. W dniach 16-17 lipca w Stroniu ¦l±skim odbêdzie siê kolejny enduro weekend w ramach tej serii. Organizatorzy przygotowali¶my specjalnie dla was naprawdê mocn± mieszankê. Zaczynamy w sobotê od EMTB Tropów, natomiast drugiego dnia czeka nas pierwsza w Polsce prawdziwa Lawina!


16. lipiec EMTB Tropy - W POSZUKIWANIU ZAGINIONYCH ¦CIE¯EK.
EMTB Tropy w Stroniu ¦l±skim ju¿ w dniu 16 lipca. Czeka na Was kolejna, prawdziwa enduro wyrypa. Jest to przygoda krojona na Wasz± miarê! Waszym biletem i drogowskazem do tej przygody bêdzie mapa z naniesionymi na ni± miejscami, gdzie mo¿ecie zdobyæ kolejny punkt w rywalizacji. Jednak to Wy sami okre¶lacie kierunek tej jazdy.

Mo¿e to byæ przedzieranie siê przez krzaki, gdzie Wasz szósty zmys³ „wyczuje” dzik±, wydeptan± przez zwierzêta ¶cie¿kê lub te¿ pewniejsze i oznakowane szlaki. Strome podjazdy albo ³agodnie wij±ce siê szutry, pozwol± pokonaæ ca³o¶æ trasy w siodle tak, aby jak najszybciej podbiæ na swojej karcie kolejny punkt kontrolny i pu¶ciæ siê w dó³ po stromej ¶ciance. Wszystko to bêdzie tylko i wy³±cznie Waszym wyborem i Wasz± przygod±! Jednak gwarantujemy, ¿e punkty kontrolne bêd± rozmieszczane tak, aby wyci±gn±æ terenow± esencjê z tamtejszych tras i szlaków.

17. lipiec EMTB Lawina – 875 JEDNOSTEK CZYSTEJ ADRENALINY
Górskie komunikaty mówi± o spektakularnym zjawisku, które bêdzie mia³o miejsce 17 lipca w Stroniu ¦l±skim. Tym razem nie bêd± to przetaczaj±ce siê po grzbietach burze czy gradobicia. Bohaterem nie bêdzie te¿ ¶ciana deszczu tworz±ca z górskich ¶cie¿ek rw±ce potoki. Tym razem bêdzie to lawina, jednak jej materii nie bêd± tworzy³y kamienie czy te¿ ¶nie¿ne bloki. Wspomniana Lawina bêdzie mia³a wyj±tkowo nieprzewidywalny, ¿ywy charakter…
Ostrzega siê wiêc wszystkich rozwa¿nych do omijania Stronia ¦l±skiego w tym dniu a RESZTÊ ¯¡DNYCH WRA¯EÑ FASCYNATÓW GÓRSKICH WYRYP ZAPRASZAMY!!!
Tym, którzy nie pamiêtaj± znaczenia s³owa „lawina” przypomnê, ¿e start jest wspólny w stylu Le Mans. Nie ma tam miejsca na sentymenty, przepuszczanie kogo¶ przodem. Trzeba walczyæ o ka¿dy centymetr ziemi, czasami bêd±c bardzo brutalnym.

Po wystartowaniu czekaj± na Was szerokie i szybkie szutry i techniczne, pikuj±ce ostro w dó³ ¶cianki. Znajdziecie tam równie¿ strome trawersy i krótkie ostre podjazdy, na których trzeba bêdzie wykazaæ siê silnym kopytem. Nie omin± Was krête i w±skie single wij±ce siê po¶ród drzew, sekcje utkane zdradliwymi korzeni i usiane ostrymi kamieniami.
10km dystansu i 875m w pionie – tyle dzieli start od mety. Pomiêdzy tymi punktami jest zawarta ca³a magia tej chwili. Miar± tej wyj±tkowej przygody jest ka¿dy metr pokonany w pionie, ka¿dy metr przejechany w terenie. 875 jednostek czystej adrenaliny!

My liczymy, ¿e ³oskot spod dziesi±tek rowerowych kó³, zje¿d¿aj±cych w jednej chwili bikerów, odbije siê echem po wszystkich Polskich szczytach. A czym Was bêdzie wiêcej tym ten ha³as bêdzie potê¿niejszy.
Imprezê w Stroniu uatrakcyjni obecno¶æ stoisk sponsorów, które ulokowane zostan± na terenie wioski zawodniczej przy o¶rodku Czarna Góra. Bêdzie to doskona³y moment by zapoznaæ siê z ich ofert±, jak równie¿, co wa¿niejsze zobaczyæ w boju niektóre oferowane przez nich produkty.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>