Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
[Enduro] Enduro Trophy #2 - ¦wieradów Zdrój Udostpnij
Nasze starty 2011W minion± sobotê mia³em przyjemno¶æ uczestniczyæ w zawodach Enduro Trophy, które tym razem odbywa³y siê w okolicach ¦wieradowa Zdroju. Niestety tak jak na poprzedni± edycjê na Czarnej Górze, tak równie¿ tym razem zmuszony by³em pod³±czyæ siê do ekipy poznañskiej, bo w Gnie¼nie na temat enduro nie ma z kim nawet pogadaæ... chocia¿ by³ taki jeden co siê odgra¿a³ i o "wielkim powrocie" pisa³, ale na przeja¿d¿ce do Jankowa siê skoñczy³o i s³uch po nim zagin±³ ;)

Wiêcej marudziæ nie bêdê, bo impreza w ¦wieradowie by³a ¶wietna i mimo potwornego zmêczenia dawa³a mnóstwo frajdy i spory zastrzyk adrenaliny, który chyba jeszcze mnie trochê trzyma :) Wszystko to za spraw± genialnie poprowadzonej trasy, która by³a chyba jeszcze bardziej wymagaj±ca ni¿ w zesz³ym roku. Dopisa³a równie¿ pogoda. Trzeci odcinek specjalny zostanie na d³ugo w pamiêci, chocia¿ w sumie jedyne co z niego pamiêtam to ci±g³a walka z kamieniami przeró¿nego kalibru i ból r±k na mecie. Je¿eli kto¶ chce siê sprawdziæ w kolarstwie Górskim to zdecydowanie polecam ten odcinek. Z reszt± pozosta³e te¿ by³y super. Gdyby nie moje braki w kondycji powalczy³bym mo¿e o jakie¶ przyzwoite miejsce, a tak obstawia³em raczej ty³ stawki, chocia¿ podczas samych zawodów wydawa³o mi siê, ¿e idzie mi ca³kiem nie¼le, a ju¿ na pewno lepiej ni¿ na poprzedniej edycji. Niestety wyniki tego nie potwierdzi³y, wiêc albo mi siê wydawa³o, albo po prostu wszyscy przez ostatni miesi±c ostro trenowali... Powalczymy na kolejnej edycji w Brennej. Mo¿e tym razem, reprezentacja GKKG bêdzie liczniejsza...

autor: thomson


Komentarze
budyn dnia 14 lipiec 2011 19:35:43
Tej, królu malinowy! Nigdzie nie zgin±³em. ¯yje i mam siê dobrze. Muszê parê spraw wyprowadziæ na prost± i siê widzimy niebawem.. Np teraz w sobote jak nie wymiêkasz..
mati92 dnia 15 lipiec 2011 15:05:53
Miejsce siê nie liczy smiley Najwa¿niejsze, ¿e dotar³e¶ do mety smiley A co z Lawin± wybierasz siê ?
Pozdrawiam Mati
thomson dnia 15 lipiec 2011 22:19:50
Lawina chyba jednak nie wypali, ale jeszcze jakie¶ szanse s±...
Bombell dnia 16 lipiec 2011 20:00:39
Bottom out smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>