Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
[maraton] Grand Prix Wielkopolski Udostpnij
Nasze starty 2011 Oprócz zawodów z cyklu Skandia nasi zawodnicy startuj± równie¿ w cyklu Grand Prix Wielkopolski w Maratonach Rowerowych organizowanych pod patronatem Wojtka Gogolewskiego.
Ca³y cykl sk³ada siê z 7 maratonów (Barlinek, Gniezno, Mosina, Suchy Las, Hermanów, Ko³o, £opuchowo). Pomimo tego, ¿e wy¶cigi odbywaj± siê w nizinnym terenie wielkopolski organizatorzy ka¿dego z maratonów staraj± siê jak mog± urozmaiciæ nam trasê. W Gnie¼nie dziêki Radkowi uczestnicy mogli poznaæ uroki zjazdów i podjazdów w okolicach Jankowa. W Mosinie organizatorzy przygotowali od startu dla nas kilometrowy podjazd, a potem du¿o piachu na trasie i na deser pêtle XC w Puszczykowie. Dziêki takiej organizacji na ka¿dych zawodach startuje oko³o 300 uczestników.


Do tej pory odby³y siê 3 maratony w których cz³onkowie GKKG stawali, a¿ 5 razy na podium 2 razy Andrzej i Janusz, oraz Radek w Mosinie.

Ka¿dy z nas walczy o jak najlepsz± pozycjê w klasyfikacji generalnej (zaliczanych jest 5 najlepszych wyników z po¶ród 7 maratonów; podzia³ tylko na kategorie wiekowe). Ka¿dy kto wystartowa³ choæ raz nadal ma szansê na zajêcie dobrego miejsca w "generalce”.

Wci±¿ czekamy na klasyfikacje dru¿ynow± w której chcemy oczywi¶cie byæ jak najwy¿ej.

Wyniki Cz³onków GKKG Gniezno:

#1 Gniezno
Mini

Rados³aw Ratajczak: open 44/89; M2 10/19
Robert Knast: open 26/89; M3 7/23
Janusz Karpiñski: open 48/89; M6 3/5

Mega
Andrzej Figaj: open 3/128; M2 2/34
Micha³ Ossowski: open 46/128; M2 13/34
Artur Lisiecki: open 37/128; M3 14/47
Sebastian Wawer: open 115/128; M3 42/47
Marek Makowski: open 41/128; M4 7/24


#2 Mosina
Mini

Andrzej Figaj: open 1/236; M2 1/43
Micha³ Waszak: open 11/236; M2 8/43
Micha³ Ossowski: open 43/236; M2 17/43
Artur Lisiecki: open 48/236; M3 9/60
Dawid Marosz: defekt roweru
Rados³aw Jaskulski: open 35/236; M4 3/41
Marek Makowski: open 73/263; M4 11/41
Dariusz £ukasiewicz: open 122/263; M4 19/41
Janusz Karpiñski: open 99/263; M6 3/8


Klasyfikacja generalna po 3 wy¶cigach:
M2
Figaj Andrzej (2 starty) 15/133
Ossowski Micha³ (2 starty) 21/133
Waszak Micha³ (1 start) 61/133
Rados³aw Ratajczak (1 start) 119/133

M3
Artur Lisiecki (2 starty) 29/188
Sebastian Wawer (1 start) 147/188
Robert Knast (1 start) 156/188

M4
Makowski Marek (2 starty) 20/107
Jaskulski Rados³aw (1 start) 53/107
Dariusz £ukasiewicz (1 start) 68/107

M6
Karpiñski Janusz (2 starty) 12/17

autor: Micha³ Ossowski

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>