Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
[maraton] Skandia Maraton LangTeam 2011 - Rzeszów Udostpnij
Nasze starty 2011 Po wakacyjnej przerwie wznowiony zosta³ cykl maratonów w kolarstwie górskim – Skandia Maraton Lang Team. W sobotê 10 wrze¶nia zawodnicy UKS Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego udali siê do Rzeszowa na pi±te zawody tego cyklu. Tym razem startowali¶my w 6 osobowej ekipie, która podzieli³a siê dystansem mini (4 os.) i medio (2 os.). Trasa rzeszowskiej edycji nie nale¿y do ³atwych i myli³by siê ten, kto uwa¿a³by, ¿e ponad 60 % asfaltu to „bu³ka z mas³em”. Profil trasy nakazywa³ du¿± pokorê, a zej¶cie z roweru przy bardzo stromym podje¼dzie nie by³o niczym wyj±tkowym. W¶ród wielu uczestników przewa¿a³ pogl±d, ¿e organizator (p. Czes³aw Lang) przygotowa³ najciê¿sz± z dotychczasowych tras. Nie zawiod³a pogoda i we wspania³ych warunkach mieli¶my okazjê zaczynaæ i koñczyæ rywalizacjê na rzeszowskim rynku co dodatkowo uatrakcyjni³o i tak doskonale przygotowane zawody. Jak zwykle tanio skóry nie sprzedali¶my wywalczaj±c indywidualnie najlepsze na jakie by³o nas staæ pozycje w tym dniu, a dru¿ynowo uplasowali¶my siê w ¶rodku stawki zajmuj±c 15 miejsce na 29 klasyfikowanych zespo³ów. Do koñca cyklu czekaj± nas jeszcze 2 edycje (Bia³ystok i Kwidzyn).

Poni¿ej aktualne tabele wyników:

Wyniki GKKG z RZESZOWA:

Dystans MEDIO :
- FIGAJ Andrzej - 27/215 Open; 16/66 M-2
- MAROSZ Dawid - 45/215 Open; 9/62 M-3

Dystans MINI :
- WACHOWIAK Tomasz - 17/240 Open; 8/38 M-2
- KNAST Robert - 63/240 Open; 15/60 M-3
- KARPIÑSKI Janusz - 114/240 Open; 6/8 M-6
- £UKASIEWICZ Dariusz - 121/240 Open; 25/39 M-4

KLASYFIKACJA GENERALNA
Skandia Maraton LangTeam 2011 (po piêciu edycjach) :


Dystans MEDIO kategoria M-2 :
13. FIGAJ Andrzej - 1986
37. WASZAK Micha³ - 1991

Dystans MEDIO kategoria M-3 :
8. MAROSZ Dawid - 1980
Dystans MINI kategoria K-2 :
17. - CABANEK Paulina - 1990
Dystans MINI kategoria M-2 :
5. WACHOWIAK Tomasz - 1992
Dystans MINI kategoria M-3 :
8. KNAST Robert - 1974

Dystans MINI kategoria M-4 :
8. £UKASIEWICZ Dariusz - 1963

Dystans MINI kategoria M-6 :
4. KARPIÑSKI Janusz - 1950
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>