Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
[maraton] Skandia Maraton LangTeam 2011 - Bia³ystok Udostpnij
Nasze starty 2011 We wrze¶niu cykl maratonów w kolarstwie górskim Skandia Maraton Lang Team nabra³ tempa. Po ubieg³otygodniowej wyprawie na Podkarpacie ekipa GKKG w minion± sobotê ¶ciga³a siê w stolicy Podlasia – Bia³ymstoku. To ju¿ przedostatnie zawody cyklu, który od kwietnia do pa¼dziernika gromadzi entuzjastów maratonów MTB w ró¿nych miastach w Polsce. 17 wrze¶nia zawodnicy UKS Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego udali siê do Bia³egostoku na szóste zawody tego cyklu w 6 osobowej ekipie, która podzieli³a siê dystansem mini (4 os.) i medio (2 os.). Trasa na podlaskiej edycji nale¿a³a do szybkich i trzeba by³o bardzo mocno naciskaæ na peda³y aby osi±gn±æ zadowalaj±cy wynik. Jak zwykle mieli¶my okazjê przekonaæ siê, ¿e powierzenie organizacji firmie LANG TEAM jest gwarancj± bardzo udanej imprezy. Start i meta w centrum miasta tu¿ ko³o pa³acu Branickich oraz trasa poprowadzona le¶nymi duktami Puszczy Knyszyñskiej mog³y usatysfakcjonowaæ ka¿dego uczestnika zawodów. Nas jako kolarzy z Gniezna szczególnie cieszy fakt, ¿e nasz zawodnik Andrzej Figaj stan±³ na podium i na dystansie medio w swojej kategorii M2 zaj±³ wysokie 2 miejsce. W najbli¿szej przysz³o¶ci czekaj± nas jeszcze zawody w Kwidzyniu – 1 pa¼dziernika – to ju¿ bêdzie ostatnia fina³owa edycja.

[Galeria zdjêæ (fot.P.Cabanek)]

Poni¿ej aktualne tabele wyników:

Wyniki GKKG z BIA£EGOSTOKU:

Dystans MEDIO :
- FIGAJ Andrzej - 2/149 Open; 2/42 M-2
- MAROSZ Dawid - 52/149 Open; 16/48 M-3

Dystans MINI :
- WACHOWIAK Tomasz - 13/207 Open; 4/34 M-2
- KNAST Robert - 56/207 Open; 10/43 M-3
- KARPIÑSKI Janusz - 76/207 Open; 4/8 M-6

KLASYFIKACJA GENERALNA
Skandia Maraton LangTeam 2011 (po sze¶ciu edycjach) :


Dystans MEDIO kategoria M-2 :
11. FIGAJ Andrzej - 1986
43. WASZAK Micha³ - 1991

Dystans MEDIO kategoria M-3 :
8. MAROSZ Dawid - 1980
Dystans MINI kategoria K-2 :
18. - CABANEK Paulina - 1990
Dystans MINI kategoria M-2 :
4. WACHOWIAK Tomasz - 1992
Dystans MINI kategoria M-3 :
7. KNAST Robert - 1974

Dystans MINI kategoria M-4 :
9. £UKASIEWICZ Dariusz - 1963

Dystans MINI kategoria M-6 :
4. KARPIÑSKI Janusz - 1950
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>