Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Wycieczka "O jeden most za daleko" - czyli 3 ciekawe mosty kolejowe. Udostpnij
Jak wiecie od d³u¿szego czasu przesta³o mnie bawiæ je¿d¿enie tylko dla kilometrów i wy¶rubowanych rekordów ze spuszczon± g³ow± i ze wzrokiem zapatrzonym w krêc±ce siê korby - wydawa³o mi siê to bez celu tym bardziej ¿e je¿d¿ê dla siebie a nie dla ¶cigania.
Postanowi³em po³±czyæ je¿d¿enie z poszukiwaniem ciekawych miejsc i chêci± zobaczenia czego¶ co za chwile mo¿e przestaæ istnieæ (np. wie¿a w Dusznie) i od czasu do czasu udaje mi siê wyrwaæ na taki wypad.
Pewnie takim zainteresowaniem zarazi³em siê od Ojca - kto zna mojego Tatê to na pewno wie o co chodzi. W³a¶nie ostatnio podpowiedzia³ mi pomys³ na dzisiejsz± wyprawê.
W najbli¿szych okolicach Gniezna chyba ju¿ wszystko znam i widzia³em ( mam tak± nadziejê, no i ile razy mo¿na siê krêciæ w kó³ko po tym samym) a tak naprawdê nie trzeba nigdzie daleko wyje¿d¿aæ aby odkryæ nowe ciekawe miejsca.
Pobudka o 6.30 szybkie ¶niadanie i w trójkê - my dwaj oraz kolega z pracy Roman - jedziemy na stacjê PKP i obieramy kurs poci±giem do Mogilna. Niedaleko wiêc i koszt niewielki. Wysiadamy w Mogilnie, jedziemy przez miasto i odrestaurowany park - jeste¶my zachwyceni czysto¶ci± i ¶cie¿kami rowerowymi.
Przed nami do poznania nowe tereny i oczywi¶cie obrany cel wyprawy czyli "3 mosty" na nieczynnych dwóch liniach kolejowych o bardzo dziwnej i niespotykanej konstrukcji jak na nizinne tereny ( takie konstrukcje widuje siê w górach), a tereny jak siê okaza³o wcale nie nale¿± do p³askich. Okolice pomiêdzy Mogilnem i Trzemesznem to najbardziej "górzysty" teren w naszym rejonie.

Pierwszy most napotykamy ju¿ w ¯abnie na po³udnie od Mogilna na trasie do Orchowa, gdzie dziwnie tory siê koñcz±. By³a to niemiecka inwestycja, która zosta³a przerwana przez wybuch I wojny. Celem tej linii by³o przemieszczanie wojsk wzd³u¿ ówczesnej granicy prusko - rosyjskiej. Po krótkim zwiedzaniu i sesji zdjêciowej jedziemy dalej w stronê ¯abienka, Goryszewa i docieramy do Kunowa, kolejnego celu naszej wycieczki.Tutaj most trochê dziwny bo "odwrócony" na nieczynnej linii Mogilno - Strzelno - Kruszwica nad rynnowym Jeziorem Bronis³awskim.
Najpierw dotarli¶my do niego od do³u. Most robi ogromne wra¿enie i cz³owiek siê zastanawia jak on mo¿e tak "sobie wisieæ".
Tutaj robimy ma³y odpoczynek oraz kilka zdjêæ i jednog³o¶nie podjêli¶my decyzje ¿e szukamy drogi aby obejrzeæ most z góry. Po d³u¿szym b³±dzeniu uda³o siê :). Docieramy na górê i jeste¶my w szoku co do konstrukcji samego mostu oraz widoków na jezioro i okolice. Na szynach widniej± daty 1943, ale sam most jest znacznie starszy.Zachwyceni wracamy z powrotem, przecinamy drogê krajow± nr 15 i jedziemy w stronê Gêbic gdzie trafiamy na odpust ¶w. Mateusza:) ogl±damy z zewn±trz gotycki ko¶ció³ pw. ¶w. Mateusza z XV wieku, posilamy siê co nieco i jedziemy dalej kieruj±c siê na Marcinkowo oraz K±tno gdzie czeka na nas kolejny most.Most znajduje siê na tej samej linii kolejowej co most w ¯abnie, ale tym razem jest on przerzucony nie nad jeziorem, a dolin± Zachodniej Noteci.
Widzimy go z szosy ale ka¿dy ma w my¶lach ¿e trzeba na niego wjechaæ - znów szukamy drogi? Znajdujemy jaki¶ dojazd do pól.
Dalej do torów, przeprawiamy siê przez ¶wie¿o zaorane pole i jeste¶my ju¿ na w³a¶ciwym "torze" - jedziemy na most:). Doje¿d¿amy i po raz kolejny jeste¶my zaskoczeni tym razem ju¿ nie konstrukcj± bo t± znamy z Kunowa - choæ te¿ daje do my¶lenia, ale najbardziej zaskakuje nas wysoko¶æ mostu nad dolin± rzeki. Nie jestem pewien, ale wydaje mi siê, ¿e by³o to ponad 10 metrów od lustra wody. Bêd±c na mo¶cie niestety nie udaje nam siê po nim przejechaæ czy te¿ przej¶æ nie ma ju¿ desek i czê¶ciowo barierek s± tylko same szyny. Oczywi¶cie kusi nas zej¶cie w dó³ tym razem szukamy drogi z mostu, a nie na most - znajdujemy strome zej¶cie przy jednym z przyczó³ków, schodzimy i okazuje siê ¿e na dole jest super miejsce na biwak, s± ³awki, mo¿na zrobiæ ognisko i rozbiæ namiot jak siê pó¼niej okaza³o jest tam doj¶cie od Gêbic, ale trochê inaczej jak my dotarli¶my w to miejsce.Po kolejnym odpoczynku, zdjêciach i podziwianiu budowli i widoków kierujemy siê w stronê Kamieñca maj±c przez wiêkszo¶æ drogi (prawie 6km) po swojej lewej stronie na wyci±gniêcie rêki chyba jedno z najpiêkniejszych rynnowych jezior w naszym powiecie - Jezioro Kamienieckie. Pó¼niej ju¿ prosta droga na Szyd³owo, Trzem¿al, Zieleñ gdzie po drodze trafiamy na dopiero co ustawion± elektrownie wiatrow± o wysoko¶ci 100m i 1,5 MW mocy oraz spektakularny d¼wig "herkules". Robimy zdjêcie i jedziemy na Trzemeszno, Miaty, docieramy do znajomych terenów Krzy¿ówki i dalej ju¿ tylko prosto przez Lubochniê i Wierzbiczany do Gniezna.Niedziela nam siê uda³a - przejechali¶my 68 km, widzieli¶my co¶ ciekawego co¶ co zbudowa³ cz³owiek ponad sto lat temu w³asnymi rêkoma – bo wszystkie mosty by³y rêcznie nitowane, przyczó³ki wykonane z kamienia, gdzie teraz nie spotyka siê takich rozwi±zañ technicznych.
Je¶li kto¶ nie chce tylko krêciæ kilometry to polecam wybraæ siê wcale nie tak daleko od Gniezna – naprawdê warto! zobaczyæ miejsca dawne zapomniane i wydajê siê, ¿e ju¿ nikomu niepotrzebne.

Odkrywaæ nieznane.

p.s. Je¶li kto¶ chcia³by siê wybraæ na „3 mosty” posiadam ¶lad GPS – szlak przetarty bo momentami ciê¿ko trafiæ do celu.

Tekst i Foto: Mateusz Góralczyk „Matii”


Komentarze
sebekfireman dnia 22 wrzesie 2011 06:02:09
Jaka fajna wycieczka smiley Na ten ostatni most najlepiej wje¿d¿aæ od Procynia - bardzo fajnie jedzie siê torowiskiem. Mo¿na go ¶rodkiem spokojnie przej¶æ po podk³adach o ile bardzo siê uwa¿a i nie ma siê lêku wysoko¶ci - przy pierwszym przej¶ciu adrenalina jest ogromna... kolejne przej¶cia ju¿ takich emocji nie wyzwalaj±.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>