Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
[maraton] Skandia Maraton LangTeam 2011 - Kwidzyn Udostpnij
Nasze starty 2011 W minion± sobotê dobieg³ koñca cykl maratonów w kolarstwie górskim Skandia Maraton Lang Team. W sumie odby³o siê 7 imprez trwaj±cych od kwietnia do pa¼dziernika (Chodzie¿, Kraków, Na³êczów, Gdañsk, Rzeszów, Bia³ystok, Kwidzyn). 1 pa¼dziernika gnie¼nieñscy kolarze ¶cigali siê w pomorskim Kwidzynie. By³y to ju¿ ostatnie zawody w tym cyklu, na których zgromadzi³o siê blisko 1000 entuzjastów MTB. Zawodnicy UKS Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego udali siê na te zawody w 7 osobowej ekipie, która podzieli³a siê dystansem mini (4 os.) i medio (3 os.). Trasa pomorskiej edycji nale¿a³a do szybkich a wielkim utrudnieniem by³ zalegaj±cy g³êboki piach. Rozmach z jak± organizator - firma LANG TEAM podchodzi do sprawy jest gwarancj± bardzo udanej imprezy. Start i meta w centrum miasta przy kwidzyñskiej katedrze oraz trasa poprowadzona przez okoliczne lasy sprawi³y, ¿e ¶cigali¶my siê na ca³ego.

Nadszed³ czas podsumowania ca³ego cyklu (poni¿ej tabela koñcowa). Nas cieszy fakt zajêcia dru¿ynowo jako klub GKKG miejsca w pierwszej dziesi±tce mimo braku zawodników na najd³u¿szym dystansie.
Sze¶ciu naszych zawodników uplasowa³o siê w pierwszych dziesi±tkach klasyfikacji w swoich kategoriach wiekowych przy do¶æ du¿ej konkurencji ze strony innych uczestników. Teraz krotka przerwa w programie startowym, a ju¿ niebawem zaczynamy pracowaæ nad form± na przysz³y rok.

Galeria zdjêæ z maratonu >

Poni¿ej aktualne tabele wyników:

Miejsca zawodników GKKG w klasyfikacjach Skandia Maraton Lang Team 2011 - Kwidzyn
Dystans MEDIO
MAROSZ Dawid - 5/48 M-3, 23/188 open;
JASKULSKI Rados³aw - 12/33 M-3, 60/188 open;
FIGAJ Andrzej - 24/53 M-2, 70/188 open;

Dystans MINI
WACHOWIAK Tomasz - 6/42 M-2, 25/308 open;
KNAST Robert - 19/91 M-3, 69/308 open;
£UKASIEWICZ Dariusz - 19/50 M-4, 93/308 open;
KARPIÑSKI Janusz - 6/13 M-6, 126/308 open.

Miejsca zawodników GKKG w klasyfikacji generalnej Skandia Maraton Lang Team 2011:

Dystans MEDIO
Kategoria M-2:
- FIGAJ Andrzej - 10/261
- WASZAK Micha³ - 46/261
Kategoria M-3:
- MAROSZ Dawid - 8/279
Kategoria M-4:
- JASKULSKI Rados³aw - 36/130

Dystans MINI:
Kategoria K-2:
- CABANEK Paulina - 21/74
Kategoria M-2:
- WACHOWIAK Tomasz - 4/252
Kategoria M-3:
- KNAST Robert - 7/326
Kategoria M-4:
- £UKASIEWICZ Dariusz - 9/187
Kategoria M-6:
- KARPIÑSKI Janusz - 4/31

Klasyfikacja dru¿ynowa – generalna (86 dru¿yn)
1. Corratec Team
2. BSA Pro Tour
3. PTR Dojlidy Bia³ystok

10. GKKG Gniezno
Komentarze
Janusz Karpinski dnia 04 padziernik 2011 07:40:57
Zdjêcia super. Takiej ilo¶ci i jakosci jeszcze nie by³o. BRAWO dla fotografa!!!!!!!!!
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>