Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
[maraton] Grand Prix Wielkopolski - Dolsk Udostpnij
Bardzo udanie zainaugurowali nowy sezon startów maratoñczycy z Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego. W niedzielê 22 kwietnia odby³y siê pierwsze zawody z cyklu Grand Prix Wielkopolski w Maratonach Rowerowych MTB 2012.

Impreza odbywa³a siê w Dolsku gdzie start i meta usytuowane by³y na terenie go¶cinnego o¶rodka „Vila Natura”. Na starcie pojawili¶my siê w 7 osobowym sk³adzie z czego 6 z nas jecha³o dystans Mini (42 km), i jeden rodzynek – Andrzej Figaj dystans Mega (73 km). Ka¿dy ¶ciga³ siê na miarê swoich si³ i umiejêtno¶ci w okre¶lonych kategoriach wiekowych. Stawka zawodników by³a doborowa – respekt budzi³y nazwiska czo³owych zawodników w kraju: Andrzej Kaiser, Bartosz i Robert Banachowie, Krzysztof Krzywy, Micha³ Kowalczyk – to tylko niektóre z nich. W sumie na starcie stanê³o 433 zawodników.

Trasa dostarcza³a wielu emocji i mimo braku trudno¶ci technicznych (strome zjazdy czy karko³omne podjazdy) by³a wymagaj±ca choæby z racji dystansu. Okaza³o siê równie¿, ¿e okolice Dolska wcale nie s± p³askie, a podjazd na tzw. punkt widokowy wielu zawodników pokonywa³o „z buta”.
W¶ród zawodników Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego najwiêkszy sukces odnotowa³ Dawid Marosz, który stoczy³ wspania³± walkê z czo³ówk± krajow± zajmuj±c na dystansie Mini, 4 miejsce open i jednocze¶nie 2 miejsce w swojej kategorii wiekowej M-3.
Pe³ne wyniki: Link

Nastêpna impreza z cyklu GP Wielkopolski w Maratonach MTB odbêdzie siê ju¿ 20 maja w Gnie¼nie.


Zdjêcia: xc-mtb.info, Jacek G³owacki, MiSe

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>