Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Cel: Dziewicza Góra Udostpnij
Wsiadam do poci±gu kierunek Poznañ po 30 minutach wysiadka w Kobylnicy gdzie zaczyna siê moja dzisiejsza trasa. Cel wycieczki to nie tylko wie¿a widokowa ale kilka ko¶cio³ów (na szlaku drewnianych ko¶cio³ów w Puszczy Zielonka), jak równie¿ miejsca zwi±zane z histori±, legendami oraz niezapomniane widoki krajobrazów i wielkopolskiej przyrody...
Trasa zaczyna siê ¿ó³tym szlakiem w kierunku Wierzenicy, gdzie dopada mnie deszcz, ale ju¿ tutaj napotykam pierwszy drewniany ko¶ció³ pw. ¶w. Miko³aja z XVI w. wybudowany metod± szachulcow±. W ko¶ciele znajduje siê kaplica z grobem Augusta Cieszkowskiego (filozofa i spo³ecznika) oraz tablicê po¶wiêcon± królowi Janowi III Sobieskiemu za zwyciêstwo pod Wiedniem 1683 r. Tablicê ufundowano i umieszczono w dwóchsetn± roczniê zwyciêstwa. Przeczeka³em przelotny deszcz i jadê dalej szlakiem ¿ó³tym w kierunku Kicina przed sam± wsi± skrêcam, aby zobaczyæ kolejny drewniany kosció³ pw. ¶w. Józefa. Ko¶ció³ wybudowany w latach 1749-52 o konstrukcji ¿ebrowej. Ciekawost± ko¶cio³a jest to i¿ proboszczem tytularnym ko¶cio³a przez krótki czas by³ Jan Kochanowski.Z Kicina kierujê siê ju¿ do celu mojej wycieczki doje¿dzam ¿o³tym szlakiem do drogi asfaltowej która zaczyna poma³u siê wznosiæ po chwili jestem ju¿ na parkingu, gdzie dalej mo¿na udaæ siê tylko pieszo lub rowerem. O dziwo znów szalk ¿ó³ty. Z pocz±tku ¶cie¿ka szeroka, ale z ka¿dym metrem robi siê w±sko, do tego korzenie, piasek i wymyte przez wodê koryta. Nie poddaje siê peda³ujê po pokonaniu najbardziej stromego odcina ukazuje siê wie¿a widokowa. Osi±gam szczyt i maksymalne moje têtno (podjazd nie nale¿y do ³atwych i przyjemnych).Tutaj robiê ma³y odpoczynek, posilam siê i czas na atrakcjê, czyli wej¶cie na wie¿ê. Kupujê bilet wstêpu (5 z³) i zaczynam wspinaczkê po krêconych stopniach w w±skim korytarzu, mam wra¿enie ¿e nie ma ich koñca - do pokanania mam tylko 172 stopnie. Udaje siê! Jestem na tarasie widokowym, strasznie wieje. Ukazuje siê widok Poznania jakby na wyci±gniêcie rêki (jak makieta miasta z najwy¿szymi budynkami Akademii Ekonomicznej, Ratuszem, hotelami, wielkimi osiedlami, stadionem Lecha, wie¿± TV na Pi±tkowie). W kierunku po³nocno- wschodnim widok na ca³± Puszczê Zielonka, las po horyzont, tu i ówdzie ma³e wsie z domkami, ko¶cio³ami. Podziwiam widoki, robiê zdjêcia lecz czas goni wiêc schodzê w do³ wsiadam na rower i teraz czeka mie niema³a atrakcja, jak da³o siê wjechaæ to da siê i zjechaæ).

Ruszam w dó³ szlak czerwono-niebieski, w±ska ¶cie¿ka miêdzy drzewami szybko, coraz szybciej, kolejne zakrêty, raz w prawo, raz w lewo i po chwili wyje¿d¿am na parkingu u podno¿a góry. Chcia³oby siê jeszcze raz, ale do domu daleko. Rzut oka na mapê i kieruje siê drog± le¶n± ku "Maruszce". Po drodze mijam miejsce upamiêtniaj±ce po¿ar puszczy w roku 1992 - wielki g³az z napisem: Nie by³o nas by³ las Nie bêdzie nas bêdzie las. Obok osta³ siê jako pomnik przyrody wielki, spalony d±b.Doje¿dzam do wspomnianej "Maruszki". Na skrzy¿owaniu le¶nym stoi figura Matki Boskiej, a niedaleko dwie mogi³y, na nich krzy¿e z brzozy i tabliczki Marysia i Mary¶. Legenda g³osi, ¿e w tym miejscu znaleziono przed dwustu laty dwa cia³a. By³a to zakochana w sobie para. Do dzi¶ nie wiadomo jak by³o naprawdê, jak zginêli i czy legenda ma w sobie choæ trochê prawdy, czy s± tam pochowani. Zapewne co¶ w tym jest bo przez tyle lat zachowa³a siê pamiêæ i zadbane mogi³y.Po chwili zastanowienienia ruszam le¶n± drog± w kierunku wsi Wierzonka i dalej do szosy Poznañ - Gniezno, któr± przecinam i jadê w stronê Uzarzewa. W Uzarzewie wje¿d¿am na teren Parku przy Muzeum Przyrodniczo – £owieckim, gdzie robiê przerwê na posi³ek i kilka zdjêæ pa³acu i zielonego otoczenia. Podje¿d¿am równie¿ pod szachulcowy ko¶cio³ pw. ¶w. Micha³a Archanio³a z dobudowana w 1869 r. drewnian± wie¿±, który znajduje siê na wzniesieniu w pobli¿u rzeki Cybiny.Robie kolejne zdjêcia i z Uzarzewa kierujê siê oznakowanym szlakiem rowerowym Eurovelo w strone Parku Krajobrazowego Promno, mijam Biskupice. Prowadzi mnie szeroka ¶cie¿ka ze znakami szlaków pieszych i rowerowych. Park Promno to gêsty li¶ciasty las du¿o tu akacji, platanów, dêbów, buków. ¦cie¿ka w praku wiedzie po licznych pagórkach, wije siê. Mam wra¿enie ¿e je¿d¿ê w kó³ko, mijam kolejne jeziorka. We wsi Kapalica skrêcam w strone Pobiedzisk ca³y czas trzymajaæ siê szlaku Eurovelo. Po przejchaniu kilku kilometrów wje¿d¿am do spokojnych sennych w niedzielne popo³udnie Pobiedzisk kierujê siê na rynek, gdzie spotyka mnie mi³e zaskoczenie w postaci fajnej fontanny oraz pomnika upamiêtniaj±cego Powstañców Wielkoplskich. Jest tu te¿ pomnik za³ozyciela miasta króla Kazimierza Odnowiciela. Wszêdzie du¿o zieleni, ma³a kawiarenka, ³aweczki.Podoba mi siê tu, siadam na ³aweczce, odpoczywam. Z rynku widaæ szczyt zabytkowego ko¶cio³a pw. ¶w Micha³a z prze³omu XIII i XIVw. Ruszam dalej szlakiem rowerowym do Wêglewa, gdzie czeka na mnie kolejny ko¶cio³ na szlaku ko¶cio³ów drewnianych. ¶w. Katarzyny z 1818 r. To chyba na najmniejszy i najskromniejszy ko¶ció³ z dziejszej wycieczki. Przy ko¶ciele znajduje siê rze¼ba ¶w. Wojciecha na ³odzi oraz ciekawa kamienna chrzcielnica przed wejsciem do ko¶cio³a. Ciekawost± wsi jest fakt, ¿e tutaj urodzi³ siê prof. Józef Kostrzewski archeolog i badacz Biskupina.

Z Wêglewa daje szlakiem ku Lednogórze, gdzie po drodze mijam ¶redniowieczne grodzisko Moraczewo do Dziekanowic gdzie wje¿d¿am na Piastowski Szlak Rowerowy, który doprowadza mnie do Gniezna przez ¯ydówko, Rzegnowo i Braciszewo.

Tym razem w niedzielny dzieñ zwiedzi³em kawa³ek bliskiej mi Wielkopolski z atrakcj± jaka by³a wie¿a widokowa i ciekawostkami historycznymi i sakralnymi. Za cenê biletu na poci±g i pokonanie 80 km rowerem by³ to dzieñ pe³en atrakcji i odkrytych na nowo okolic.

Tekst i zdjêcia: Mateusz Góralczyk
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>