Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Gnie¼nieñscy kolarze górscy zakoñczyli sezon Udostpnij
Od kwietnia do koñca wrze¶nia trwa³y zmagania w ramach cyklu Grand Prix Wielkopolski w Maratonach MTB 2012. Na cykl imprez z³o¿y³o siê osiem zawodów organizowanych w Dolsku, Gnie¼nie, Barlinku, Wyrzysku, Wa³czu, Suchym Lesie, Kole i £opuchowie. ¦rednia frekwencja na jednych zawodach przekracza³a 350 zawodników. Kolarze Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego brali udzia³ we wszystkich edycjach zdobywaj±c kolejne punkty do klasyfikacji generalnej.


Wy¶cigi wielkopolskie nale¿± do najsilniej obsadzanych w kraju i start w nich reprezentantów grup zawodowych (Mróz ActivJet, Eska Team, BG¯) nie jest niczym szczególnym. ¦ciganie siê w jednym peletonie z obecnymi czy by³ymi mistrzami kraju, Europy czy ¶wiata tylko podnosi rangê tych imprez. Do¶æ powiedzieæ, ¿e aktywnym uczestnikiem zmagañ by³ polski olimpijczyk z Londynu – Marek Konwa. To wszak z naszego regionu wywodzi siê najsilniejsza amatorska grupa kolarska Corratec Team z Poznania. Trasy w Wielkopolsce mimo geograficznej niziny nie nale¿± do ³atwych i nie raz przej¶cie jakiego¶ odcinka „z buta” nie ujmowa³o nikomu honoru.

Podsumowuj±c starty naszych zawodników mo¿emy z ca³± pewno¶ci± i dum± powiedzieæ, ¿e najlepsi kolarze górscy w Wielkopolsce s± z Gniezna. W klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix Wielkopolski w Maratonach MTB 2012 nasz zawodnik Dawid Marosz(M3) zaj±³ 1 miejsce, natomiast Rados³aw Jaskulski (M4) zaj±³ 2 miejsce. Inni co prawda nie stanêli na stopniach podium ale te¿ byli w czo³ówce klasyfikacji: Kamil Makowski (M1) 5 miejsce, Marek Makowski (M4) 6 miejsce, Dariusz £ukasiewicz (M4) 13 miejsce.

Nie byli to jedyni zawodnicy z Gniezna – na listach startowych mo¿na by³o znale¼æ inne nazwiska zawodników niezrzeszonych. Nale¿y zwróciæ uwagê na coraz wiêksz± popularno¶æ wielkopolskiego cyklu bowiem w tym roku sklasyfikowanych zosta³o w sumie 1233 zawodników (838 na dystansie Mini i 395 na dystansie Mega).

W sumie jeste¶my bardzo zadowoleni z minionego sezonu. Uda³o siê osi±gn±æ zadowalaj±ce wyniki, uda³o siê zorganizowaæ jedn± z edycji Grand Prix, jak zwykle z wyj±tkiem Dawida Marosza nie uda³o siê zaspokoiæ w³asnych ambicji. Teraz krótka przerwa w programie startowym, a ju¿ niebawem zaczynamy pracowaæ nad form± na przysz³y rok.


tekst: Darek £ukasiewicz
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>