Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Bêdzie remont ¶cie¿ki przy Wrzesiñskiej? Udostpnij
Nasz klubowy kolega, Mateusz Góralczyk interweniowa³ w sprawie zaniedbanej ¶cie¿ki rowerowej znajduj±cej siê przy ulicy Wrzesiñskiej. Oto informacje prosto od niego:

W pa¼dzierniku postanowi³em napisaæ w imieniu GKKG oraz Gnie¼nieñskiego Klubu Ekologicznego pismo o bie¿±cym stanie ¶cie¿ki, zagro¿eniach itp. Jak równie¿ zapytaæ Nadle¶nictwo czy jest prawnym "opiekunem" ¶cie¿ki, która le¿y w obrêbie Lasu Miejskiego i czy w najbli¿szym czasie s± nadzieje na poprawê stanu technicznego. Do pisma do³±czy³em dokumentacje fotograficzn± w ilo¶ci 37 zdjêæ i wypisanymi zagro¿eniami na poszczególnych fragmentach ¶cie¿ki.
Jak widaæ interwencja pomog³a. W za³±czeniu pismo z odpowiedz± z Nadle¶nictwa Gniezno. Chod¼ zastanawia fakt, i¿ droga nr 15 by³a remontowana, a jak wiemy ¶cie¿ka nie zosta³a w ramach remontu wybudowana. Z t± kwesti± chce siê zwróciæ w kolejnym pi¶mie do GDDKiA i uzyskaæ informacje co dalej w kwestii budowy ¶cie¿ki wzd³u¿ drogi nr 15.


Pismo skierowane do Nadle¶nictwa (pdf)
Odpowied¼ Nadle¶nictwa (pdf)


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>