Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
?pindler?v Ml?n DH Udostpnij
Perspektywa kolejnego weekendu spêdzonego na mêczeniu BigMaca i innych miejscowych hopek nie by³a zbyt zachêcaj±ca. Powsta³ wiêc plan wyjazdu w góry. Nikogo nie trzeba by³o namawiaæ. Postanowili¶my odwiedziæ naszych po³udniowych s±siadów – Czechów, a konkretnie piêknie po³o¿one miasteczko wypoczynkowe ©pindlerùv Mlýn.
Jak postanowili¶my, tak zrobili¶my. W pi±tek popo³udniu czteroosobow± ekip± (Maniu, Ma³y, Skrzat i ja) wyjechali¶my z Gniezna....


...Na miejscu czekali ju¿ na nas £ukasz i Filip – zaprzyja¼nieni zjazdowcy.
Sobota – pierwszy dzieñ jazdy. Trafili¶my na wymarzon± pogodê. Tylko na wyci±gu by³o strasznie zimno. Pierwszy zjazd zapoznawczo-rozpoznawczy, a potem ju¿ ostre grzanie na dó³. Trasa w „Spindlu” jest urozmaicona. Nie brakuje szybkich odcinków, ale zdecydowanie ciekawsze s± te techniczne. W±skie, kamieniste i us³ane korzeniami ¶cie¿ki s± naprawdê wymagaj±ce. Po 5 przejazdach mieli¶my dosyæ i udali¶my siê na kwaterê. Wizyta w supermarkecie, próby przygotowania czego¶ do jedzenia i mecz Czechy-Holandia w telewizji – tak wygl±da³a druga czê¶æ dnia.
Niedziela – szybkie ¶niadanie, wciskanie siê w ochraniacze, przegl±d sprzêtu i ju¿ o 10.00 stawili¶my siê zwarci i gotowi na dolnej stacji wyci±gu. Niestety tylko w trójkê. Skrzat po dwóch sobotnich glebach nie mia³ nastroju do jazdy. Zosta³ wiêc mianowany naczelnym fotografem wycieczki. Zaliczyli¶my trzy zjazdy tras± DH z postojami na krêcenie filmu, robienie zdjêæ, podziwianie widoków itp. Na ostatni, czwarty zjazd udali¶my siê na szlak turystyczny biegn±cy od górnej stacji wyci±gu a¿ do miasteczka. To by³ strza³ w dziesi±tkê ! Freeride w czystej postaci. Le¶ne ¶cie¿ki poprzecinane drewnianymi palami, kamieniste trawersy na otwartym zboczu, a do tego ca³y czas z górki !
Niestety robi³o siê pó¼no, musieli¶my siê zbieraæ. Szybkie pakowanie, „smazony syr” w knajpie pod wyci±giem, po¿egnanie z górami i d³uga droga powrotna.
Ogólnie by³o super ! ©pindlerùv Mlýn to idealne miejsce do uprawiania kolarstwa górskiego. Trasa DH jest przejezdna nawet dla zupe³nych amatorów, wymaga jednak dobrych hamulców i si³y w palcach :) Znajdziecie tam równie¿ mnóstwo tras XC.
No to kiedy jedziemy znowu ?

Kilka fotek znajdziecie tutaj. Powinien te¿ pojawiæ siê krótki filmik z wypadu, ale to za jaki¶ czas.
Komentarze
Bombell dnia 15 padziernik 2005 07:13:31
Pozdro dla ekipy !!!smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

wietne! wietne! 100% [2 Gosw]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [adnych gosw]
Dobre Dobre 0% [adnych gosw]
Przecitne Przecitne 0% [adnych gosw]
Sabe Sabe 0% [adnych gosw]
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>