Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Kryterium Le¶ne w Trzebani Udostpnij
Nasze starty 2013Po wielu przeciwno¶ciach zwi±zanych g³ównie z pogod± uda³o nam siê dotrzeæ na pierwszy tegoroczny wy¶cig, który odby³ siê w Trzebani k/Leszna. Pojechali¶my do¶æ okrojon± ekip±, w której sk³ad wchodzili stali jak i nowi zawodnicy (Tomasz Wachowiak, Dawid Marosz, Rafa³ Ober) oraz Paulina Cabanek – fotograf...

Na miejscu przywita³o nas piêkne s³oñce rozgrzewaj±ce skórê i pozwalaj±ce na start w krótkim stroju (PIERWSZY RAZ W TYM ROKU). Ch³opacy wystartowali na dwóch dystansach mini (21km) i mega (42km), wy¶cig odbywa³ siê na 7km pêtli. Jako pierwszy o godzinie 10.45 wystartowa³ Rafa³, uplasowa³ siê na pozycji 17/53 w kategorii. Co jak na pierwszy start jest bardzo dobrym wynikiem – oby tak dalej Rafa³!Dystans mega swój start mia³ o godzinie 12.45, GKKG reprezentowali Dawid i Tomek. Ch³opacy mieli bardzo ambitne plany dotycz±ce wy¶cigu ustalone ju¿ w drodze do Trzebani. Po strzale startera rozpoczynaj±cym ostr± przepychankê od grupy oderwa³a siê 12-osobowa grupa w której uda³o siê utrzymaæ Tomkowi, tu¿ za nimi w kolejnej grupie jecha³ Dawid. Pierwsze okr±¿enie by³o decyduj±ce. Na zdecydowanym prowadzeniu pojawi³ siê Sebastian Swat, który utrzyma³ prowadzenie do koñca wy¶cigu. Tomek utrzyma³ siê z przodu stawki, stopniowo zwiêkszaj±c przewagê nad Dawidem. Pomys³ dotycz±cy ucieczki na 5 okr±¿eniu leg³ w gruzach, poniewa¿ Dawid „urwa³ siê” w przeciwn± stronê. Wyjazd mo¿na uznaæ za udany, poniewa¿ ka¿dy z zawodników dojecha³ na metê i osi±gn±³ naprawdê dobr± pozycjê.Krótka relacja z punktu widzenia zawodnika:
Trochê zaspa³em na starcie i mia³em problemy z odrabianiem strat na w±skich ¶cie¿kach. Pod koniec pierwszej, 7-kilometrowej rundy, mia³em jeszcze kontakt wzrokowy z grup± liderów, ale ju¿ wtedy zaczê³y siê problemy. Do po³owy dystansu uczepi³em siê jeszcze do¶æ szybko jad±cej czwórki, ale ich tempa te¿ nie uda³o mi siê utrzymaæ. Ostatnie 20 kilometrów to ju¿ samotna walka z w³asn± s³abo¶ci±. Dzisiaj po prostu nogi nie chcia³y krêciæ. Zdarza siê.


Wyniki zawodników GKKG:

Dystans Mini (21km):
- Rafa³ OBER 17/53 w kategorii M3 oraz 41/149 open

Dystans Mega:
- Tomasz WACHOWIAK 6/39 w kategorii M2 oraz 12/128 open
- Dawid MAROSZ 9/54 w kategorii M3 oraz 23/128 opentekst i zdjêcia: Paulina Cabanek
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>