Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
[maraton] GP Wielkopolski w Maratonach MTB - DOLSK Udostpnij
Nasze starty 2013 Na rozpoczêcie sezonu wybrali¶my siê do¶æ spor± jak na nasz klub grup±, której sk³ad wchodzili: Dariusz £ukasiewicz, Marek i Kamil Makowscy, Tomasz Wachowiak, Dawid Marosz, Andrzej Figaj oraz Paulina Cabanek. Po dotarciu do Dolska, czyli miasteczka w którym w tym roku rozpocz±³ siê cykl, wyszli¶my z samochodów i s³oñce które zza okna sprawia³o wra¿enie, ¿e na dworze jest naprawdê ca³kiem ciep³o i przyjemnie by³o bardzo z³udne. Powsta³o wiêc pytanie, czy jechaæ w krótkim czy d³ugim stroju? Jednak z godziny na godzinê temperatura zaczyna³a nas rozpieszczaæ...

Organizatorzy maratonu przewidzieli dla zawodników dwa dystanse: mini oraz mega. W klubowicze wystartowali na krótszym dystansie, którego d³ugo¶æ wynosi³a 39km.
I ruszyli o 11:30! Zaczê³o siê od honorowego przejazdu ulicami Dolska, natomiast start ostry mia³ miejsce na rynku. Pocz±tek trasy by³ do¶æ wymagaj±cy, poniewa¿ zawiera³ dwa podjazdy pod punkt widokowy, wy³oni³o to od razu oko³o 15 osobow± czo³ówkê, w której znajdowa³o siê a¿ trzech zawodników GKKG (Tomasz Wachowiak, Dawid Marosz, Andrzej Figaj). Trasa prowadzi³a malowniczymi lasami otaczaj±cymi Dolsk. Na zawodników czeka³o wiele zaskakuj±cych podjazdów i zjazdów. Ostatnie dziesiêæ kilometrów by³o decyduj±ce, wy³oni³o zwyciêzców. Tomek prawie dotrzyma³ im tempa i uplasowa³ siê na 8 open, ze strat± jedynie pó³torej minuty do pierwszego miejsca – jak na drugie zawody w tym sezonie to naprawdê zadowalaj±cy wynik.

Kompletne wyniki zawodników GKKG:
Tomasz Wachowiak - 8/286 - 8/64 M2
Andrzej Figaj - 19/286 - 16/64 M2
Dawid Marosz - 21/286 - 3/85 M3
Kamil Makowski - 67/286 - 8/14 M1
Marek Makowski - 102/286 - 4/37 M4
Dariusz £ukasiewicz - 153/286 - 16/37 M4Krótka relacja z punktu widzenia zawodnika:
Zaraz po starcie ostrym droga prowadzi w dó³ i w kilka sekund osi±gamy prêdko¶æ ponad 50 km/h. Wstêpna selekcja nastêpuje na pierwszym asfaltowym podje¼dzie. Tu¿ przed jego koñcem przesuwam siê w okolice pi±tego miejsca. Prawdziwe ¶ciganie rozpoczyna siê po zje¼dzie z g³ównej drogi w bardziej wymagaj±cy teren. Zza pleców s³yszê g³os Andrzeja Figaja, który informuje mnie, ¿e grupa jest ju¿ rozerwana. Jest dobrze, bo jedziemy w ¶cis³ej, zaledwie kilkuosobowej czo³ówce. Tu¿ za moimi plecami trzyma siê Tomek Wachowiak. Tempo jest bardzo mocne i czujê, ¿e mój puls oscyluje w okolicach maksa. Na krótkim, piaskowym podje¼dzie "strzelam z ko³a". Widzê, ¿e Tomek te¿ prze¿ywa ma³y kryzys, ale radzi sobie lepiej ode mnie. Mija mnie jeszcze kilku zawodników, zanim têtno wraca do "normy". Jadê w czteroosobowej grupce przez kilka nastêpnych kilometrów, która z czasem powiêksza siê do oko³o 10 osób. Trasa jest do¶æ wymagaj±ca i zró¿nicowana, le¶ne dukty przeplataj± siê z odcinkami po betonowych p³ytach i "kocich ³bach", na polnych drogach trzeba zmagaæ siê z wiatrem i koleinami. Koñcówka dystansu to ju¿ walka z bólem i skurczami w nogach. Na ostatnim podje¼dzie w g³êbokim piachu, zmuszam siê, by dogoniæ jeszcze dwójkê rywali. Atakujê na zje¼dzie tu¿ przed met±, ale wystarcza to zaledwie na 21 miejsce open. Na pocieszenie 3 w kategorii wiekowej.
@Dawid Marosztekst i zdjêcia: Paulina Cabanek
Komentarze
Janusz Karpinski dnia 29 kwiecie 2013 07:33:43
Z uwag± czytam wszystkie wyniki i komentarze po wy¶cigach.
Tak trzymaæ! Brawo!!!!
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>