Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Back to the roots - Dêbówiec 2013 Udostpnij
Kiedy mówi³em znajomemu z Poznania, ¿e nie jadê w góry bo w niedzielê jest Dêbówiec, by³ mocno zdziwiony. Delikatnie mówi±c. Nie potrafi³em wyt³umaczyæ mu mojego podekscytowania, ani na czym polega fenomen tego wy¶cigu. Stwierdzi³em, ¿e to taka tradycja i ju¿. Gdzie¶ w ¶rodku czu³em jednak, ¿e na tegoroczny klasyk czekam faktycznie jako¶ bardziej ni¿ w ubieg³ych latach. Dlaczego? Odpowied¼ na to pytanie przynios³a dopiero przypadkowa rozmowa z jednym z uczestników Dêbówca 2013, ale o tym pó¼niej.

¯eby "odbêbniæ" dziennikarski obowi±zek i móc podpi±æ ten artyku³ pod "relacje z zawodów" przejdê teraz do spraw najwa¿niejszych ze sportowego punktu widzenia.


Pierwsza trójka na najd³u¿szym dystansie: 1.D.Marosz, 2.T.Wachowiak, 3.K.Makowski.

W tym roku na starcie stanê³o 25 zawodników i jedna zawodniczka. Na najd³u¿szym dystansie, z czasem 00:36:25, zwyciê¿y³ Dawid Marosz, który triumfowa³ równie¿ rok temu...

...i tyle. Tyle w³a¶nie, moim zdaniem, jest ¶cigania na Dêbówcu. A reszta? Reszta to wspania³a, piknikowa atmosfera, pozytywnie zakrêceni ludzie, ruch na ¶wie¿ym powietrzu i kontakt z piêkn± przyrod± Lasów Królewskich. ¦ciganie jest tutaj wa¿nym, ale tylko dodatkiem. Oczywi¶cie je¿eli kto¶ bardzo lubi dodatki to pe³ne wyniki niedzielnych zmagañ znajdzie tutaj.


Zawodnicy na trasie. Lasy Królewskie jak zwykle piêkne.

Wracaj±c do spraw wa¿niejszych i ciekawszych - doliczono siê, ¿e by³a to ju¿ 16-ta edycja Dêbówca (choæ s³owo edycja zupe³nie mi tutaj nie pasuje). Oznacza to, ¿e, z ca³± pewno¶ci±, jest to jeden z najstarszych, je¶li nie najstarszy, wy¶cig MTB w Wielkopolsce. Je¿eli dodatkowo we¼miemy pod uwagê fakt, ¿e Dêbówiec praktycznie zawsze odbywa³ siê na tych samych terenach, a jednocze¶nie nikt z tego powodu nie narzeka³, to wiemy dlaczego okre¶lenie "klasyk" jest jak najbardziej na miejscu.


Start pierwszego w historii "Wy¶cigu na Dêbówcu".

Dodam od siebie, ¿e w ci±gu tych 16 lat, tylko trzy razy zdarzy³o mi siê NIE stan±æ na starcie Dêbówca (to oczywi¶cie o trzy za du¿o). Dêbówiec by³ równie¿ pierwszym wy¶cigiem w jakim bra³em udzia³. To wyja¶nia moje przywi±zanie do tej imprezy i po czê¶ci chêæ startu równie¿ w tym roku. Tylko po czê¶ci bo jak wspomina³em by³o tym razem co¶ jeszcze, ale o tym jeszcze nie teraz...


Ja sam, osobi¶cie na mecie Dêbówca 2001. Jak widaæ nie by³em ostatni :) .

Skoro ju¿ jeste¶my przy historii to nie sposób nie napisaæ o ludziach, którzy za tym wszystkim stoj±. Od pocz±tku i przez wiele kolejnych lat, kiedy spotykali¶my siê przy barze "Ró¿a" ¿eby pó¼niej wspólnie ruszyæ na start, za organizacjê Dêbówca, czêsto sam, odpowiada³ S³awek "Prezes" Graczyk. I wiecie co? W tym roku wprawdzie bez roweru, ale te¿ by³ na posterunku - dziêki stary! Stworzy³e¶ co¶ piêknego.

Wszystkich ludzi, którzy przez te 16 lat przewinêli siê przy organizacji nie sposób tutaj wymieniæ. W tym roku za podtrzymanie klasyka przy ¿yciu odpowiedzialni byli przede wszystkim Dawid Marosz i Tomek Wachowiak. Ogromne dziêki!


Uczestnicy Dêbówca 2013 po wy¶cigu.

¯eby nie by³o, ¿e czytanie tego tekstu bêdzie d³u¿sze ni¿ sam wy¶cig, bêdê zmierza³ ku koñcowi.
Co wiêc sprawi³o, ¿e w tym roku zamiast hasaæ po górskich szlakach chcia³em spêdziæ niedzielê na podwórkowym wy¶cigu, je¿d¿±c po trasie, któr± przejecha³bym pewnie nawet z zamkniêtymi oczami, a przy tym nie maj±c ¿adnych szans na przyzwoity wynik?
W zasadzie mo¿na by powiedzieæ, ¿e przez sentyment, którego ten artyku³ jest pewnie najlepszym dowodem, ale sentyment jest przecie¿ od lat ten sam, a jednak dwa ostatnie "Dêbówce" opu¶ci³em w³a¶nie ze wzglêdu na górskie wycieczki. Dêbówiec w tym roku mia³ zatem co¶ wyj±tkowego, a zrozumia³em to dopiero kiedy jeden z zawodników zwróci³ uwagê, ¿e w tym roku mieli¶my w Gnie¼nie bardzo ma³o imprez rowerowych, a w³a¶ciwie wcale.
Nie rozumiecie? Paradoksalnie brak innych imprez spowodowa³, ¿e Dêbówiec "smakowa³" jeszcze lepiej. Klasykiem sta³ siê ju¿ jaki¶ czas temu, ale teraz mieli¶my prawdziwy powrót do korzeni! Zupe³nie jak za dawnych lat, kiedy Dêbówiec by³ jedynym wy¶cigiem w sezonie, kiedy wszyscy trenowali "na Dêbówiec" i odgra¿ali siê kto kogo "objedzie". Dêbówiec by³ prawdziwym ¶wiêtem, by³ tym dniem, kiedy wszyscy okoliczni "zakrêceni" spotykali siê w jednym miejscu ¿eby zwyczajnie pogadaæ i przy okazji zmierzyæ siê w rywalizacji. Taki te¿ by³ Dêbówiec 2013.
By³ powrotem do czasów kiedy do je¿d¿enia, a nawet ¶cigania siê na rowerze nie by³y potrzebne relacje telewizyjne, kolorowe baloniki i banery sponsorów. Powrót do czasów kiedy organizatorzy te¿ mogli wystartowaæ w swoim wy¶cigu, a popo³udniu skoczyæ na piwo zamiast zwijaæ kilometry ta¶my z trasy, rozwieszonej na wypadek gdyby "¶ciganci" nie widzieli nic poza swoim przednim ko³em. Powrót do prostoty, w organizacji i samym ¶ciganiu. Bez zawi³ych regulaminów na kilka stron i robienia na si³ê z lokalnej imprezy wielkiego show. Taki powrót do korzeni, który przynajmniej z moich obserwacji, zaowocowa³ u wszystkich szerokimi u¶miechami.


Uczestnicy Dêbówca 2013 po wy¶cigu.

Bardzo cieszy fakt, ¿e pojawi³o siê wiele nowych twarzy i nie musieli¶my ¶cigaæ siê tylko w w±skim, klubowym gronie, jak ju¿ kiedy¶ bywa³o. Jak na brak s³onecznej pogody i dosyæ pó¼ny termin imprezy, frekwencja by³a dla nas mi³ym zaskoczeniem. Pojawili siê nowi ludzie, którzy z pewno¶ci± kochaj± jazdê na rowerze, a to oznacza, ¿e jest dla kogo ci±gn±æ to dalej oraz, ¿e za rok te¿ spotkamy siê na Dêbówcu! Do zobaczenia.

Kilka dodatkowych zdjêæ TUTAJ

Porcja zdjêæ od Micha³a Ossowskiego TUTAJ

tekst i zdjêcia: Tomasz Góralczyk
+ zdjêcia archiwalne
Komentarze
prezes dnia 11 stycze 2014 20:40:41
A¿ siê ³ezka w oku krêci patrz±c na TE archiwalne zdjêcia. BARDZO mnie cieszy ilo¶æ wy¶wietleñ i marzy mi siê, ¿eby za rok przyjecha³o choæby 20 % czytaj±cych. Do zobaczenia jesieni± na DÊBÓWCU
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>