Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Nowe Szlaki Rowerowe w Powiecie Gnie¼nieñskim Udostpnij
Nowe szlaki przebiegaj± przez najciekawsze zak±tki Powiatu, ³±czna d³ugo¶æ to 265km, zosta³a ona podzielona na piêæ odcinków o zró¿nicowanym stopniu trudno¶ci od dróg asfaltowych po le¶ne odcinki. Ka¿dy ¿e szlaków oznaczony jest kolorem, na trasie musimy wypatrywaæ oznaczeñ roweru na bia³ym tle z kolorem szlaku i numerem. Wszystkie szlaki zaczynaj± siê i koñcz± na gnie¼nieñskim Rynku przy drogowskazie rozjazdowym naprzeciw informacji turystycznej...

Przyk³adowe oznaczenie szlaku:


Poni¿ej przedstawiamy krótkie opisy szlaków oraz ¶lady gps wy¶wietlany na mapach Google. W za³±czeniu jest mo¿liwo¶æ pobrania plików .kml, które mog± pos³u¿yæ zaawansowanym turyst± jako nawigowanie w urz±dzeniach GPS jak równie¿ w telefonach.

1) SZLAK CZERWONY – d³ugo¶æ 47,6 km

PRZEBIEG SZLAKU:
Gniezno Rynek – Obora – Dêbnica – Dzieæmiarki – Imio³ki – Skrzetuszewo – Rybitwy – Lednogóra – Dziekanowice – Zydówko – Rzegnowo – Braciszewo – Piekary – Gniezno.

PRZEBIEG SZLAKU PRZEZ MIASTO GNIEZNO:
Rynek – ul. Tumska – ul. J. £askiego – ul. K³eckoska ROZWIDLENIE:
WARIANT I
ul. K³eckoska – ul. ¯erniki,
WARIANT II
ul. Powstañców Wielkopolskich

¦lad szlaku:
Szlak czerwony [Google Maps]
Plik KML:
[Pobierz]2) SZLAK NIEBIESKI – d³ugo¶æ 65 km

PRZEBIEG SZLAKU:
Gniezno Rynek – Wierzbiczany – Kalina – Kujawki – Miaty – Ostrowite Prymasowskie – Raszewo – Pi³ka – Skorzêcin – Soko³owo – Gaj – Lubochnia – Wola Skorzêcka – Osiniec - Gniezno.

PRZEBIEG SZLAKU PRZEZ MIASTO GNIEZNO:

WARIANT I
Rynek – Tumska – Jeziorna – Cierpiêgi – Dalkowska – Warszawska – Witkowska - Starowiejska
WARIANT II
Rynek – Farna – Moniuszki – Chrobrego – Pocztowa – Konikowo – Al. Reymonta -
Wierzbiczany

¦lad szlaku:
Szlak niebieski [Google Maps]
Plik KML:
[Pobierz]3) SZLAK ¯Ó£TY – d³ugo¶æ 49 km

PRZEBIEG SZLAKU:
Gniezno Rynek – Siekierszewo – Mnichowo – Le¶niewo – Przyborowo – Rakowo – Czerniejewo – K±piel – Nidom – Gêbarzewo – Gniezno

PRZEBIEG SZLAKU PRZEZ MIASTO GNIEZNO:
Rynek - Tumska – Jeziorna – Cierpiêgi ROZWIDLENIE:
WARIANT I
Dalkowska – Rzepichy – Cienista – Orzeszkowej
WARIANT II
Dalkowska – Warszawska – Wrzesiñska

¦lad szlaku:
Szlak ¿ó³ty [Google Maps]
Plik KML:
[Pobierz]4) SZLAK ZIELONY – d³ugo¶æ 45 km

PRZEBIEG SZLAKU:
Gniezno Rynek – Pyszczynek – Obórka – Zdziechowo – M±czniki – ¦wi±tniki Wielkie –
Dêb³owo Królewskie – Mielno – Pytlewo – We³nica – Ró¿a – Gniezno

PRZEBIEG SZLAKU PRZEZ MIASTO GNIEZNO:
Rynek – Tumska –¦w. Wojciecha – ¦w. Jana - Grzybowo ROZWIDLENIE:
WARIANT I
£±cznica – 3 Maja – ¯wirki i Wigury – Park – Zamiejska – We³nicka
WARIANT II
Grzybowo – Rybna – ¦wiêtokrzyska – ¯abia – Powstañców Wlkp. - Górna

¦lad szlaku:
Szlak zielony [Google Maps]
Plik KML:
[Pobierz]5) SZLAK SZARY – d³ugo¶æ 59 km

PRZEBIEG SZLAKU:
Gniezno Rynek – Ró¿a – We³nica – Orcho³ – Strzy¿ewo Ko¶cielne – £ukaszewko – Smolary – £awki – Ignalin – Duszno – Wydartowo – Folusz – Trzemeszno – ¦wiête – Kujawki – Jankowo Dolne – Arkuszewo – Gniezno.

PRZEBIEG SZLAKU PRZEZ MIASTO GNIEZNO:

WARIANT I
Rynek – Tumska – ¦w. Wojciecha –¦w. Jana – Grzybowo – £±cznica – 3 Maja – ¯wirki i Wigury
Gdañska – Wniary - Orcholska

WARIANT II
Rynek – Farna – Moniuszki – Chrobrego – Pocztowa – Park – Parkowa – Matejki –
S³owackiego – Ko³³±taja - Wierzbiczany

¦lad szlaku:
Szlak szary [Google Maps]
Plik KML:
[Pobierz]


Opracowa³: Mateusz Góralczyk

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

Brak ocen.
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>