Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
[maraton] GKKG na Grand Prix Wielkopolski w Dolsku Udostpnij
Nasze starty 2014 Po d³ugiej zimowej przerwie nadszed³ wreszcie czas na rozpoczêcie ¶cigania. Nasz klub, GKKG, wystartowa³ w zawodach Grand Prix Wielkopolski w Dolsku. Pierwsze zaskoczenie pojawi³o siê ju¿ podczas przygotowañ, poniewa¿ od dawna nie jechali¶my na zawody w tak du¿ym sk³adzie. Do "satpolobusa" zapakowali¶my 12 rowerów i ruszyli¶my w trasê…


Gdy dojechali¶my na miejsce pogoda wcale nie dopisywa³a, zacz±³ nawet padaæ lekki deszcz który nie napawa³ optymizmem. Ch³opacy zaczêli zastanawiaæ siê w jakim stroju wystartowaæ jeden „na krótko”, drugi „na d³ugo” - ciê¿ko by³o siê zdecydowaæ. Ostateczna decyzja zapad³a w³a¶ciwie tu¿ przed startem dystansu mega (72km) w którym wziêli udzia³: Dawid Marosz i Tomasz Romañski. Z³e chmury przewia³ wiatr i pojawi³o siê s³oñce.

W wy¶cigu na dystansie mini z GKKG brali udzia³: Tomasz Wachowiak, Daniel Curul, £ukasz Wegnerski, Rados³aw Jaskulski, Dariusz £ukasiewicz, Micha³ Bednarek, Marek Makowski, Kamil Makowski, Artur Lisiecki oraz kolega Micha³ Ossowski.


Trasa by³a idealna jak na pocz±tek sezonu wy¶cigowego – nie by³a wyj±tkowo trudna technicznie, lecz wymagaj±ca kondycyjnie. Po ostrym starcie z rynku rozpoczyna³ siê podjazd na punkt widokowy, który pokaza³ kto bêdzie liczy³ siê w walce o zwyciêstwa w klasyfikacjach open na obu dystansach. Na dystansie mini by³a to 8-osobowa grupa, w której znalaz³ siê nasz zawodnik Tomasz Wachowiak. Nastêpnie trasa prowadzi³a dziurawymi le¶nymi drogami, aby pod koniec podzieliæ peleton jeszcze bardziej podczas ponownego przejazdu przez punkt widokowy.

Jako jedyny z ca³ej ekipy na podium stan±³ Kamil Makowski, który zaj±³ 2 miejsce w kategorii M1 na dystansie mini. Najlepszym zawodnikiem GKKG w wy¶cigu okaza³ siê Tomasz Wachowiak, który przyjecha³ na metê jako 6 w klasyfikacji open.

Zdjêcia: TUTAJ

Wyniki:

Dystans MEGA
Dawid Marosz - 7. M3 / 24. open
Tomasz Romañski - 28. M2 / 81 open

Dystans MINI
Tomasz Wachowiak - 6. M2 / 6. open
Kamil Makowski - 2. M1 / 23. open
£ukasz Wegnerski - 17. M3 / 57. open
Rados³aw Jaskulski - 9. M4 / 65. open
Marek Makowski - 15. M4 / 94. open
Artur Lisiecki - 48. M3 / 131. open
Micha³ Bednarek - 60. M3 / 164. open
Dariusz £ukasiewicz - 13. M5 / 213. open
Daniel Curul - 77. M3 / 216. open

Tekst i zdjêcia: Paulina Cabanek
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

wietne! wietne! 100% [1 Gos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [adnych gosw]
Dobre Dobre 0% [adnych gosw]
Przecitne Przecitne 0% [adnych gosw]
Sabe Sabe 0% [adnych gosw]
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>