Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
[maraton] GrandPrix Wielkopolski - Po³czyn-Zdrój Udostpnij
Dnia 4. maja w miejscowo¶ci Po³czyn-Zdrój odby³ siê drugi maraton z cyklu GogolMTB. Maraton ten uchodzi w ca³ym cyklu za najtrudniejszy do pokonania. Uczestnicy musz± wykazaæ siê nie lada wytrzyma³o¶ci±, technik±, rozs±dkiem i zimn± krwi±. Mimo tego organizatorzy postanowili podnie¶æ poprzeczkê „dorzucaj±c” po 10km do ka¿dego z dystansów przeskakuj±c tym samym odleg³o¶ciami do pokonania o poziom wy¿ej (z mini na mega, z mega na giga) robi±c wy¶cig jeszcze bardziej wymagaj±cy.

Nie zrazi³o to ok 310 kolarzy z ca³ej Polski, a w tym min team’u z GKKG Gniezno, który to w sze¶cioosobowym sk³adzie ruszy³ na dystansach:
- MINI 50km (mi wysz³o 48km): Marek Makowski, Kamil Makowski, £ukasz Wegnerski, Daniel Curul
- MEGA 90km (wg xc-mtb 83km): Dawid Marosz, Tomasz Romañski.

Trasa przebiega³a przez malownicze tereny Polodowcowej Krainy Drawy i Dêbnicy usianej licznymi wzniesieniami, lasami i potokami . Zawodnicy nie mieli jednak czasu na zachwycanie siê otaczaj±c± ich przyrod± zw³aszcza, kiedy do pokonania mieli wiele stromych podjazdów . Ostatecznie na dystansie mini suma przewy¿szeñ wynios³a 936m w pionie, a na mega ok. 1400m! Jazdy nie u³atwia³ trudny teren - od ³±kowych bruzd, odcinków trasy przebiegaj±cych wzd³u¿ skarp, gdzie jazda rowerem by³a zbyt niebezpieczna, w±skich i ¶liskich ¶cie¿ek le¶nych, szutrowych zjazdów po wiele odcinków tzw. sigieltrack’ów usianych w¶ród terenów podmok³ych z wystaj±cymi korzeniami i kamieniami, niekiedy zakoñczonymi zjazdami równie stromymi co wcze¶niejszy podjazd. Zawodnicy obu dystansów praktycznie nie u¶wiadczyli p³askiego odcinka terenu, gdzie mogliby „z³apaæ” drugi oddech i daæ „wypocz±æ” zmêczonym nog± – co w pewnym momentach koñczy³o siê skurczami miê¶ni lub chwilowym os³abniêciem. Sytuacjê ratowa³y drobne przek±ski energetyczne, w które zaopatrzyli siê zawodnicy oraz rozstawione przez organizatorów bufety.Tak trudna i niebezpieczna trasa wymaga³a dobrej organizacji i logistyki. Tutaj organizatorzy wypadli pozytywnie. Dobre oznaczenia na odcinkach plus osoby koordynuj±ce i nakierowuj±ce kolarzy w odpowiednie punkty trasy to na pewno plus. Osoby ostrzegaj±ce o niebezpiecznych zakrêcie b±d¼ stromym zje¼dzie – odebrane bardzo pozytywnie. Prosi³oby siê tylko o sprawniejsz± obs³ugê na bufetach i bêdzie perfekcyjnie.

Mimo bardzo wyczerpuj±cego wy¶cigu zawodnicy reprezentuj±cy Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego stanêli na wysoko¶ci zadania i ukoñczyli maraton z bardzo dobrymi lokatami przywo¿±c ze sob± m.in. medal i puchar za pierwsze miejsce w kategorii M-1 oraz mnóstwo pozytywnych wra¿eñ i do¶wiadczenia. Pecha mia³ Marek Makowski – powa¿nie uszkodzona opona uniemo¿liwi³a mu zakoñczenie maratonu.NASZ WYNIKI:
Dystans MEGA
Dawid Marosz - 5. M3 / 15. open
Tomasz Romañski - 22. M2 / 68. open

Dystans MINI
Kamil Makowski - 1. M1 / 23. open
£ukasz Wegnerski - 14. M3 / 36. open
Daniel Curul - 48. M3 / 111. open
Marek Makowski - defekt

Wiêcej zdjêæ: TUTAJ

tekst i zdjêcia: Daniel Curul
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

wietne! wietne! 100% [4 Gosw]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [adnych gosw]
Dobre Dobre 0% [adnych gosw]
Przecitne Przecitne 0% [adnych gosw]
Sabe Sabe 0% [adnych gosw]
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>