Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
[maraton] DT4YOU MTB Maraton Oborniki – maraton godny zapamiêtania Udostpnij
Nasze starty 2014
DT4YOU MTB Maraton Oborniki – informacje na temat organizacji debiutanckiego maratonu w Wielkopolskich Obornikach pojawi³y siê w sieci dobry miesi±c przed sam± imprez±. Imprez±. która odby³a siê w miniony weekend tj. 17.05.2014. Co, gdzie, kiedy i jak – wszystkie niezbêdne informacje nap³ywa³y regularnie do potencjalnych zainteresowanych. Rzec mo¿na, i¿ organizator rozpocz±³ dobrze zakrojon± kampaniê informacyjn±, która mia³a na celu ¶ci±gniêcie jak najwiêkszej liczby uczestników na swój debiutancki wy¶cig. Kampania, która zebra³a swoje ¿niwo...

Informacje te dotar³y oczywi¶cie do GKKG. Nie trzeba by³o d³ugo czekaæ by pojawi³a siê grupka ochotników, którzy zg³osili swoj± chêæ udzia³u w Obornickim maratonie. W tym czasie nie by³o ¿adnej z zapisanych w klubowy kalendarz imprez (Gogol, Skandia), a ¿e lubimy siê ¶cigaæ i chcieli¶my poznaæ dziewicze tereny ziemi Obornickiej – pojechali¶my.
Wczesnym porankiem - 17.05.2014 - grupa ekspedycyjna w sk³adzie: Artur Lisiecki, Daniel Curul i £ukasz Wegnerski wyruszy³a ku nieznanemu. Oprócz samej chêci ¶cigania chcieli¶my zobaczyæ jak mo¿e byæ zorganizowany debiutancki wy¶cig i jak to siê pokrywa z tym, o czym przez ca³y miesi±c informowa³ organizator. A informowa³ i obiecywa³ du¿o: wydzielone dwa odrêbne miejsca parkingowe; szybk± i sprawn± rejestracjê oraz wydawanie imiennych numerów startowych; s³u¿by porz±dkowe i informacyjne; bufet; stoiska zakupu suplementów, odzie¿y, przegl±du roweru, sponsorów; prowadz±cy konferansjer informuj±cy zawodników o newralgicznych punktach na trasie z dok³adno¶ci± co do km(!) – to wszystko by³o i robi³o to na uczestnikach wra¿enie. Po krótkiej rozgrzewce udali¶my siê na linie startu – gdzie oczekuj±c startu o godz. 11:00 dystansu MEGA licz±cego 35 km - pojawi³o siê prawie 300 zawodników.W koñcu start i zakosztowanie trasy. Tu kolejna pokryta obietnica – trasa interwa³owa, znakomicie oznaczona i zabezpieczona. Zaraz po kilkudziesiêciometrowej asfaltowej prostej, gdzie start dziêki temu by³ naprawdê ostry i szybki na zawodników czeka³ piaszczysty odcinek, który w znakomity sposób potrafi³ ostudziæ i wyhamowaæ poniektórych zawodników. Na kolejnych odcinkach by³o podobnie, a¿ do dojazdu w le¶ne dukty.

A tam ju¿ czeka³y korzenie, ¶cie¿ki, podjazdy twardsze i piaszczyste, gdzie mimo wszystko trzeba by³o rower podprowadzaæ. Zjazdy ³atwiejsze i trudniejsze przechodz±ce w singieltrack’i przebiegaj±ca przez odcinki muld motocross’owych. Znakomite odcinki z trudnymi podjazdami, gdzie „ogieñ w udach” nie pozwoli ich zapomnieæ, a zaraz po nich niebezpieczne zjazdy. Piêknie wykorzystany odcinek trasy, który zawodnicy pokonywali w odstêpie kilkudziesiêciu sekund. By³ to najd³u¿szy podjazd na trasie, zakrêt o 180 stopni i zjazd. Przy okazji tego zjazdu mo¿na by³o zaobserwowaæ przeciwników, którzy, dopiero co zaczêli siê wspinaæ na podjazd, a my mogli¶my odetchn±æ, ¿e mamy to ju¿ za sob±.
Trasa naprawdê znakomita i ¶wietnie przygotowana min. tabliczki ilo¶ci± przejechanych km oraz relacja live! z najciekawszych momentów trasy – smaczki zaskakuj±ce bardzo pozytywnie kolarzy.
Sumuj±c, ka¿dy znalaz³ na trasie co¶ dla siebie. A niektórzy nawet i wiêcej np.: niechciany defekt sprzêtu (£ukasz), który uda³o siê naprawiæ w wystarczaj±cy sposób, aby wy¶cig ukoñczyæ – niestety op³acone to zosta³o kilkoma pozycjami w dó³ i samego £ukasza i kolegi Marcina Walczaka z Poznania, który pomaga³ w naprawie.
Reprezentanci GKKG ostatecznie ukoñczyli wy¶cig w sk³adzie, w jakim ruszyli. Trud pokonania trasy nagradzany by³ na mecie gromkimi oklaskami oraz ¶wietnie wykonanymi pami±tkowymi medalami dla ka¿dego uczestnika. Obficie przygotowany bufet pomóg³ uzupe³niæ stracon± energiê, a sprawne d³onie masa¿ystek da³y ulgê miê¶niom ³ydek i ud po trudzie maratonu. Kolejny plus dla organizatorów! Nawet pogoda wstrzyma³a siê mimo pocz±tkowego kaprysu z obfitymi opadami prawie do samego koñca.NASZE WYNIKI:
MEGA
- £ukasz Wegnerski - 23. M3 / 65. open
- Daniel Curul - 48. M3 / 134. open
- Artur Lisiecki - 18. M4 / 111. open

GALERIA ZDJÊÆ
Komentarze
Methos dnia 28 maj 2014 16:51:17
Zapraszam do uzupe³nionej o 40 zdjêæ smiley galerii.
Dodaj komentarz
Zaloguj si, eby mc dodawa komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostpne tylko dla zalogowanych Uytkownikw.

Prosz si zalogowa lub zarejestrowa, eby mc dodawa oceny.

wietne! wietne! 100% [3 Gosw]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [adnych gosw]
Dobre Dobre 0% [adnych gosw]
Przecitne Przecitne 0% [adnych gosw]
Sabe Sabe 0% [adnych gosw]
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>